Stadspartij Heerlen

Het Alternatief

Stadspartij Heerlen

Het Alternatief

Stadspartij Heerlen

Het Alternatief

Bijeenkomsten

De Algemene Ledenvergadering (ALV)

De Algemene Ledenvergadering, ALV, is het hoogste orgaan binnen de Stadspartij. Elk lid heeft toegang en stemrecht. De ALV vindt een keer per jaar plaats.

Op een ALV worden het gevoerde en te voeren beleid besproken, dat uitgevoerd wordt door het bestuur of het dagelijks bestuur van de vereniging. Het terugkoppelen van het gevoerde beleid gebeurt onder andere jaarlijks door middel van:

    • Een (secretarieel) jaarverslag (wat heeft de vereniging gedaan) en
    • Een financieel verslag (inclusief een jaarrekening: wat waren de inkomsten en de uitgaven)

Naast het beleid kunnen er nog een aantal andere punten besproken worden op de ALV, zoals:

  • Het chargeren en dechargeren van bestuursleden.
  • Het installeren en beëindigen van commissies.
  • Het behandelen van moties.
  • Wijzigingen van het huishoudelijk reglement (HR).

Over een HR-wijziging wordt altijd gestemd, waarbij meestal een hoger quorum nodig is om te besluiten tot het wijzigen van het HR.

  • Wijzigingen van de statuten.

Voor de statuten gelden hogere eisen aan de ALV dan bij normale besluitvorming. Het quorum ligt meestal aanzienlijk hoger. Ook moeten de statutaire wijzigingen bij een notaris vastgelegd worden.

Convent vergadering

Naast de andere bijeenkomsten kent de Stadspartij Heerlen ook de zogenaamde “Convent vergadering”.

Deze Convent vergadering wordt bezocht door het partijbestuur, de fractie, dit zijn de gekozen raadsleden, de fractie-assistenten, de wethouder(s) en de Convent leden, zie ook artikel 5 van het huishoudelijk regelement voor meer informatie. De Convent vergadering wordt normaal gesproken een keer per maand gehouden, voorafgaand aan de Raadsvergadering.

In deze Convent vergadering komen aan de orde: alle lopende partij- en bestuurlijke aangelegenheden, de communicatie tussen fractie en het bestuur en visa versa en als belangrijkste agendapunt wordt de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering besproken.

Hier krijgen de convent leden de mogelijkheid en vooral de vrijheid vragen te stellen en voorstellen te doen zodat de fractieleden voldoende bagage te hebben om in de raad de standpunten van de Stadspartij Heerlen met verve te verdedigen en uit te leggen.

Over standpunten van de Stadspartij Heerlen wordt uitvoerig gesproken en gediscussieerd.

Stadsdeelbijeenkomsten

Tijdens stadsdeelbijeenkomsten gaan het bestuur, (convent)leden, en fractie naar een bepaalde wijk in de stad. Tijdens deze bijeenkomst zijn alle bewoners van het stadsdeel welkom om met de Stadspartij Heerlen te praten over problemen of aandachtspunten in hun stadsdeel.

De bijeenkomsten worden 4 keer per jaar georganiseerd en vinden steeds in een ander stadsdeel plaats.

Fractievergadering

Fractievergaderingen zijn vooral een tactisch vooroverleg voor de gemeenteraadsvergadering.  Vaak zijn de standpunten al bekend. Wanneer standpunten nog niet bekend zijn, worden deze in de fractievergadering ingenomen. Standpunten worden veelal besproken in de maandelijkse Convent vergadering.

De fractie van de Stadspartij Heerlen bestaat uit de 4 gekozen raadsleden van de Stadspartij Heerlen en wordt ondersteund door de 2 fractie-assistenten.

Gemeenteraadsvergadering*

Gemeenteraadsleden en collegeleden vormen samen het bestuur van de stad. Maandelijks gaan zij met elkaar in debat gedurende de vijf commissievergaderingen waarin ook de burger rechtstreeks kan inspreken.

Het bestuur
De gemeenteraad vormt samen met het college en de burgemeester het bestuur van de stad. De gemeenteraad is het belangrijkste bestuursorgaan. De raad stelt de kaders en controleert of het college zijn taken binnen deze kaders uitvoert. Grote plannen op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, economie, welzijn, verkeer etc. kunnen pas worden uitgevoerd nadat een meerderheid van de raad ervoor gestemd heeft.

De gemeenteraad

Heerlen heeft 37 raadsleden. De huidige gemeenteraad is in maart 2018 de slag gegaan. 

Kijk op de website van de gemeente Heerlen voor de actuele samentelling 

Van alle bestuurlijke organen staat de gemeenteraad het dichtst bij de mensen. Raadsleden worden direct door burgers gekozen.

* overgenomen van http://www.heerlen.nl/Gemeenteraad

Commissievergadering*

Raadscommissies

De gemeenteraad is opgedeeld in raadscommissies die zich bezighouden met hun eigen beleidsveld. Hier vindt u meer informatie over de taken van de raadscommissies.

Bepalen wat er op de raadsagenda komt

Voor elke raadsvergadering (iedere maand) vinden eerst commissievergaderingen plaats. De commissieleden bereiden onderwerpen en voorstellen voor die ook op de agenda van de raad kunnen komen. De commissieleden bepalen zelf of het zover komt. Om tot dit besluit te komen, kunnen de commissieleden onderling discussiëren en vragen stellen aan de wethouders en/of de burgemeester.

* overgenomen van http://www.heerlen.nl/Gemeenteraad

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Vul je e-mailadres in en ontvang meerdere keren per jaar onze nieuwsbrief. Zo blijf je volledig op de hoogte van Stadspartij Heerlen.

Door je aan te melden ga je akkoord het verwerken van je persoonsgegevens voor het ontvangen de nieuwsbrief.