ANBI Gegevens

ANBI gegevens

 

De Stadspartij is geregistreerd en erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling, hierdoor zijn giften aan de stadspartij fiscaal aftrekbaar. Het  ANBI nummer waaronder de Stadspartij geregistreerd staat, is:  8044.96.316

__________________

 • Beleidsplan Stadspartij Heerlen 2019-2023

 

Missie en Activiteiten

De Stadspartij, opgericht op 1 februari 1978, is een politieke partij binnen de gemeente Heerlen en heeft als doel om binnen de gemeente Heerlen een evenwichtige liberale en sociale politiek te bedrijven waarin zij het sociale en maatschappelijke welzijn van de “werkende” inwoners van Heerlen centraal stelt. De Stadspartij wil een voor alle stadsdelen niet-onopgemerkte sociaal liberale politieke partij zijn en tracht haar doel te bereiken middels:

 1. Deelname aan de gemeenteraad(verkiezingen) in de gemeente Heerlen met een vastgesteld politiek programma;
 2. Het voeren van lokale campagnes om “toekomstige” kiezers te informeren over en te betrekken bij de politiek en hen te bewegen te stemmen op de Stadspartij bij gemeenteraadsverkiezingen;
 3. Het voortdurend werven van leden;
 4. Het regelmatig beleggen van (politieke) bijeenkomsten voor haar leden;
 5. Het regelmatig beleggen van bijeenkomsten in de stadsdelen en te fungeren als een klankbord voor de inwoners en ondernemers van Heerlen;
 6. Het regelmatig informeren van de leden, sympathisanten en/of derden met betrekking tot de politiek van de Stadspartij en het innemen van een standpunt bij besluitvorming. Deze informatievoorziening geschiedt middels bijeenkomsten, de website, social media alsmede een periodieke nieuwsbrief voor de leden.

Het strategisch visiedocument ligt ter inzage bij het partijsecretariaat.

Middelen

De geldmiddelen van de Stadspartij kunnen bestaan uit:

 1. Contributies;
 2. Rente van belegde gelden;
 3. Schenkingen;
 4. Erfstellingen, met dien verstande dat erfstellingen niet anders kunnen worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving en legaten;
 5. Donaties;
 6. Subsidies van overheidswege;
 7. Alle overige baten.

Het Algemeen Bestuur weigert een financiële bijdrage wanneer, naar inzicht van de meerderheid van het Algemeen Bestuur, daardoor de politieke onafhankelijkheid van de Stadspartij in gevaar kan worden gebracht.

 

Beheer van het vermogen

Binnen het (dagelijks) bestuur is de penningmeester verantwoordelijk voor het beheer van de geldmiddelen.  De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de penningmeester zijn vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en deze is de raadplegen via de website www.stadspartijheerlen.nl.

Het vermogen van de Stadspartij bestaat uit:

 • – Betaalrekening (Rabobank)
 • – Twee spaarrekeningen (Rabobank)

Contant geld wordt niet meer gebruikt.

Er worden voorts drie rekeningen aangehouden bij de Rabobank (huisbankier). Dit betreffen een betaalrekening alsmede twee spaarrekeningen. De betaalrekening dient ter betaling van ontvangen facturen naar aanleiding van afgenomen goederen en diensten van derden (leveranciers). De spaarrekeningen worden aangehouden ter financiering van verkiezingsuitgaven (zgn. ‘verkiezingsspaarrekening’) enerzijds alsmede het creëren van een toekomstige (algemene) financiële buffer anderzijds (zgn. ‘algemene spaarrekening’).

Er is geen sprake van vreemd vermogen.

Besteding van het vermogen

Besteding van het vermogen geschiedt op basis van een door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde jaarbegroting (per kalenderjaar). Voorgestelde uitgaven worden door de penningmeester getoetst aan de jaarbegroting en besproken binnen het Algemeen Bestuur. Uitgaven buiten de jaarbegroting zijn in beginsel niet toegestaan, tenzij deze uitgaven in het belang van het realiseren van het doel van de Stadspartij zijn. Accordering van deze uitgaven geschiedt door het Dagelijks bestuur. Jaarlijks wordt door de penningmeester aan de Algemene Ledenvergadering verantwoording afgelegd over de werkelijke uitgaven in relatie tot de jaarbegroting.

Uitgaven t.b.v. de verkiezingscampagne geschieden op basis van een verkiezingsbegroting welke als specificatie dient van de post “Verkiezingsuitgaven” binnen de jaarbegroting. Financiering geschiedt zoals eerder aangegeven middels de verkiezingsspaarrekening. Vanwege krimp in het aantal raadzetels (4 zetels in de raadsperiode 2010-2014 alsmede 2 zetels in de periode 2014-2018) zal een gedeelte van de algemene spaarrekening worden aangewend voor de financiering van verkiezingsuitgaven. Hierdoor zal het vermogen van de Stadspartij krimpen.

In de statuten is geregeld hoe om te gaan met een eventueel batig saldo indien de Stadspartij wordt ontbonden.

Heerlen, voorjaar 2022

Bestuur Stadspartij

 • Beloningsbeleid –  Binnen de Stadspartij worden, naast een vrijwilligersbijdrage voor  fractiemedewerkers, geen beloningen en/of vergoedingen betaald. Van de vergoeding die de raadsleden  rechtstreeks ontvangen van de gemeente wordt een gedeelte afgedragen aan de partij.

 

 • Doelstelling – De Stadspartij stelt zich ten doel een politiek te bedrijven waarin zij het sociale  en maatschappelijke welzijn van de inwoners van Heerlen centraal stelt.

 

 • Activiteiten (jaarverslag secretaris, zie beneden)

 

 • Financiën 2022

 

Staat van baten en lasten 2022

Omschrijving Baten W 2022   Omschrijving Lasten  W 2022
Contributies 160,00 Bestuurskosten 3.680,65
Opname spaarrek. 6.001,74 Algemene kosten 0,00
Betalingen 492,54 Promotiekosten 47,00
Donaties 4.100,00 Betaalde contributie 50,00
 Correctie pin 1.500,00 Jongerenpartij Heerlen -50,00
Bankkosten 139,20
Verkiezingen 9.924,09
Betaalde verg. Fr medew. 1.600,00
Secretariaat 57,60
Diversen 700,00
Totaal baten 12.254,28   Totaal lasten   16.148,54

 

Balans per 31-12-2022

 Activa 8.542,51   Passiva 8.542,51
 Vlottende activa 0,00
 Vaste activa Eigen vermogen 8.542,51
 Liquide middelen 8,542,51 Algemene reserve 8.542,51
 Rek courant RABO  41,34
 Spaarrek RABO verkiezingen 6.500,00
 Spaarrek RABO algemeen 2.001,17

 

 

Jaarverslag secretaris 2021 – 2022

Algemeen

De periode 2021-2022  is voor de Stadspartij voor zowel het Bestuur als de Fractie geen heel actief jaar geweest. De Stadspartij en vooral de Fractie heeft wel maximale aandacht besteed aan alle onderwerpen die in raadscommissies  en raadsvergaderingen aan de orde zijn gekomen.

In de opsomming van de volgende zaken zijn enkel die onderwerpen genomen extra aandacht hebben gekregen.

Dit  zijn de punten die extra aandacht hebben gekregen:

 • Vertrek DSM hoofdkantoor
 • Achterstelling Centrum Heerlerheide
 • Begroting 2022
 • Financiële jaarstukken gemeente Heerlen
 • Fusietraject Landgraaf/Heerlen
 • Begroting BsGW
 • Berekening WOZ waardes
 • Brightlands Smart Services* Campus (kennisinstituut (vml ABP))
 • Royal Theater
 • Mijnmuseum
 • project Mijnwater
 • Vacature-cafe MKB Parkstad
 • WOZL
 • Kringloop Centrale Parkstad
 • Walas (vml CBS kantoor gekocht)
 • Cultuurhuis
 • Otterveurdt zwembadproblematiek
 • Situatie Akerstraat-Noord Hoensbroek
 • Beeldkwaliteitplan Vrieheide
 • Verkeerssituatie Heulstraat
 • Ontwikkeling zandgroevegebied
 • Plan Hessel Meijer, Schinkel zuid
 • Rattenplaag Heerlerheide
 • Extra kosten Maankwartier
 • Ontwikkeling voormalig bejaardenhuis Ter Eyck
 • kosten Heliostaat in het Maankwartier
 • samenwerking Lokale partijen in Heerlen

*´Smart services´ zijn slimme product- en diensteninnovaties die als gevolg van het effectieve en innovatieve gebruik van informatie en data een bron zijn van economische meerwaarde voor organisaties en hun klanten.

We hebben er het volste vertrouwen in dat onze fractie het huidige hoge politieke niveau zal vasthouden.

Activiteiten voor leden van de Stadspartij

– Door de nasleep van de Covid-19 beperkingen hebben er geen ledenactiviteiten plaatsgevonden in 2021.

Bestuur

In het afgelopen jaar (2022) is bestuurslid Ernst Wijzenbeek overleden. Jeroen Hendriks heeft zitting genomen in het bestuur.

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:

Voorzitter Barry van der Ven
Secretaris Marie-José van Cleef
Penningmeester Wiel Hoenen
Bestuurslid Maureen Butink
Bestuurslid Jeroen Hendriks

 

De taakverdeling binnen het bestuur

 • Marie-José van Cleef is binnen het bestuur de contactpersoon voor de fractie en woont als zodanig de fractievergaderingen bij.
 • De P.R. commissie is verantwoordelijk voor o.a. de nieuwsbrief, website en persberichten. Deze commissie bestaat uit:
  • Wiel Hoenen
  • M-J van Cleef

Fractie

De huidige raadsleden voor de stadspartij Heerlen zijn Paul Hazen (fractievoorzitter) en Henk Butink (raadslid). Daarnaast zijn Jeroen Hendriks en afwisselend Marie-José van Cleef of Maureen Butink, fractiemedewerker.

De fractie functioneert zoals een fractie zou moeten functioneren, namelijk professioneel, open en sociaal. De fractievergaderingen worden geregeld bijgewoond door meerdere actieve leden van onze partij.

In de huidige situatie hebben we dan ook een goed functionerende fractie en steunfractie.

Ledenbestand

Het afgelopen jaar hadden we 78 leden. We doen  nog steeds een beroep op iedereen om nieuwe leden aan te brengen. Een groot draagvlak is immers onontbeerlijk voor een politieke partij als de onze, dus elke aanwinst is welkom!

Communicatie

Convent vergaderingen

De koppeling met de maandelijkse gemeenteraadsvergadering is losgelaten. Het oorspronkelijke doel moet echter gewaarborgd blijven. Namelijk de ondersteuning van onze fractie in de gemeenteraad. Het convent komt indien nodig bijeen voor actuele thema’s.

 

Er hebben het afgelopen jaar zes bestuursvergaderingen plaatsgevonden.

 

 Nieuwsbrieven

Afgelopen jaar zijn er twee nieuwsbrieven gemaakt en verstuurd. Zoals reeds vorig jaar vastgesteld, is het nut van een papieren nieuwsbrief achterhaald door de actualiteit van onze website en Facebookpagina.

 Website en Facebook

De website heeft last van storingen gehad. Nu functioneert alles weer. Wel moet nog het een en ander bijgewerkt worden. Het beste is een nieuwe website bouwen. Facebook wordt regelmatig bijgehouden. Voor de aanstaande verkiezingen laat de fractie een nieuwe website bouwen.

De nieuwsberichten van de fractie worden nog steeds goed gelezen.

Dezelfde nieuwsberichten worden ook op Facebook geplaatst. Hier worden ze door nóg meer mensen gezien en gelezen. Vaak variëren de aantallen bezoekers op Facebook tussen 1000 en ruim 4000 personen. Afhankelijk van het bericht.

Een bericht promoten wil zeggen dat het door Facebook gericht bij mensen onder de aandacht wordt gebracht. Hiervoor wordt een kleine vergoeding aan Facebook betaald.

Tot zover het jaarverslag van de secretaris