Stadspartij Heerlen

Het Alternatief

Stadspartij Heerlen

Het Alternatief

Stadspartij Heerlen

Het Alternatief

Huishoudelijk Regelement

WERKGEBIED
Artikel 1

  1. 1 Het werkgebied van de Stadspartij Heerlen omvat het grondgebied van de gemeente Heerlen.
  2. 2 De oorsprong van de partij ligt in Heerlerheide, waar zij op één (1) februari negentienhonderd achtenzeventig (1978) werd opgericht als Groepering Heerlen Noord.
  3. 3 Sinds de oprichting heeft de partij drie (3) naamsveranderingen ondergaan, van Groepering Heerlen Noord naar Stadspartij Heerlen Noord en uiteindelijk “Stadspartij Heerlen”.

DOEL EN MIDDELEN
Artikel 2

 1. De Stadspartij Heerlen tracht haar doel te bereiken door:
  1. a Deelname aan de gemeenteraadverkiezingen in de gemeente Heerlen met een vastgesteld politiek programma;
  2. b Het voeren van lokale campagnes om “toekomstige” kiezers te informeren over en te betrekken bij de politiek en hen te bewegen te stemmen op de Stadspartij Heerlen bij gemeenteraadsverkiezingen;
  3. c Het voortdurend werven van leden;
  4. d Het regelmatig beleggen van bijeenkomsten voor haar leden;
  5. e Het regelmatig beleggen van bijeenkomsten in de stadsdelen en te fungeren als een klankbord voor de inwoners van Heerlen
  6. f Het regelmatig informeren van de leden met betrekking tot de politiek van de Stadspartij Heerlen en het innemen van een standpunt bij besluitvorming.
  7. g Het voortdurend actualiseren van de website van de partij en het periodiek doen verschijnen van een Nieuwsbrief;
  8. h Alle overige wettige middelen die in overeenstemming zijn met haar doel.

LIDMAATSCHAP
Artikel 3

 1. 1 Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt bij het secretariaat van de partij.
  1. a. Het Algemeen Bestuur kan indien, er gerede twijfel bestaat over de juistheid van de verstrekte gegevens door het kandidaat lid, de redelijkheid en de billijkheid dat eisen, een onderzoek instellen alvorens te besluiten tot toelating van een lid.
  2. b. De betrokkene wordt na het besluit tot het onderzoek direct door de secretaris op de hoogte gesteld van het instellen van dit onderzoek naar zijn persoon.
  3. c. Dit besluit dient uiterlijk binnen zes (6) weken na registratie van de aanmelding genomen te worden.
  4. d. Het onderzoek zelf dient binnen één (1) maand te zijn afgerond.
  5. e. Het Algemeen Bestuur staat er garant voor dat de uitslag van het onderzoek niet aan derden meegedeeld zal worden.
 2. 2 De aanmelding voor het lidmaatschap van de partij dient te geschieden door de invulling van het aanmeldingsformulier.
  1. a. Dit formulier is op te halen via de website van de partij, www.stadspartij-heerlen.nl, of op aanvraag bij de secretaris van de partij;
  2. b. Het aanmeldingsformulier dient volledig en naar waarheid te zijn ingevuld;
  3. c. Indien achteraf blijkt dat er onvolledige of onjuiste gegevens verstrekt zijn geworden, kan het Algemeen Bestuur tot niet-toelating besluiten.
 3. 3 Het lidmaatschap gaat in op de registratiedatum van ontvangst van de aanmelding, mits de eerste contributiebetaling binnen de gestelde termijn bij de penningmeester ontvangen is, dan wel op het tijdstip van het bestuursbesluit tot toelating.
 4. 4 Na afvoering als lid wegens contributieschuld wordt het lidmaatschap geacht wederom in te gaan op de datum waarop de contributieschuld is voldaan.
 5. 5 Lidmaatschap van de Stadspartij Heerlen houdt automatisch in dat men lid is van Lokaal-Limburg en de OSF. De Stadspartij Heerlen is lid van de provinciale partij Lokaal-Limburg.  

LIDMAATSCHAPSRECHTEN EN PLICHTEN
Artikel 4 

 1. 1. Met inachtneming van het in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement bepaalde, heeft ieder lid het recht:
  1. a. Alle ledenvergaderingen bij te wonen en aan de discussie deel te nemen;
  2. b. Alle vergaderingen van het Convent bij te wonen voorzover deze niet door het Algemeen Bestuur besloten zijn verklaard en alleen toegankelijk zijn voor de leden van het Convent;
  3. c. Bestuursvergaderingen, na voorafgaande toestemming van het Algemeen Bestuur, als toehoorder bij te wonen, met dien verstande dat de fungerende voorzitter in bijzondere gevallen kan besluiten om de vergadering geheel of gedeeltelijk besloten te verklaren;
  4. d. Indien het lid gewoon lid is, zijn stem uit te brengen in alle gevallen waar het niet de vaststelling van de lijsttrekker, de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezing en het verkiezingsprogramma betreft;
  5. e. Indien het lid een Conventlid is, zijn stem uit te brengen terzake de verkiezing van de lijsttrekker, de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen en het verkiezingsprogramma;
  6. f. Kandidaat te zijn voor bestuursfuncties;
  7. g. Kandidaat te zijn voor de gemeenteraadsverkiezing namens de partij;
  8. h. Kandidaat te zijn voor commissies die door het Algemeen Bestuur of de Algemene Ledenvergadering zijn ingesteld;
 2. 2. De rechten die aan het lidmaatschap zijn verbonden kunnen worden uitgeoefend zodra aan de jaarlijkse contributieverplichting is voldaan en het lid in de ledenlijst is opgenomen.
 3. 3. De rechten verbonden aan het lidmaatschap zijn niet overdraagbaar.
 4. 4. Elk lid is gehouden de Statuten de reglementen van de partij na te leven.

SOORTEN LEDEN
Artikel 5

 1. Ereleden zijn personen die tot deze titel door de Algemene Ledenvergadering zijn benoemd.
  1. Een persoon die zich gedurende langere tijd bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt kan tot Erelid worden benoemd;
  2. Deze benoeming geldt voor het leven;
  3. Een Erelid behoudt alle rechten van een gewoon lid;
  4. Een Erelid is ontheven van de contributieplicht.
 2. Gewone leden zijn personen die ouder zijn dan achttien (18) jaar, die tengevolge van een rechterlijke uitspraak het actief en/of passief kiesrecht niet hebben verloren en van wie redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij het programma van uitgangspunten zijn toegedaan. € 15,00 contributie per jaar (2019)
 3. Gezinsleden zijn de inwonende familieleden van een lid van de partij. Gezinsleden hebben dezelfde rechten en verplichtingen als een Gewoon lid.
 4. Convent leden zijn Gewone leden die te kennen hebben gegeven rechtstreeks betrokken te willen zijn bij uitzetten en vaststellen van het beleid dat door de partij wordt gevoerd. € 20,00 contributie per jaar (2019)
  1. Een Conventlid wordt benoemd door het Convent op voordracht van het Algemeen Bestuur;
  2. Alvorens een lid tot Conventlid benoemd kan worden dient het ten minste drie (3) opeenvolgende vergaderingen van het Convent te hebben bezocht.
  3. De bevoegdheden van een Conventlid zijn verder uitgewerkt in artikel 18 van dit Huishoudelijk Reglement
 5. Aspirant ledenzijn personen die de leeftijd van achttien (18) jaar nog niet hebben bereikt.
   1. Een Aspirant lid heeft dezelfde plichten als een gewoon lid.
   2. Een Aspirant lid heeft geen stemrecht.
   3. Bij het bereiken van de achttien jarige leeftijd wordt men automatisch gewoon lid.
   4. Zij kunnen geen lid worden van het Convent.
   5. Een Aspirant lid kan niet kandideren of gekandideerd worden voor een bestuursfunctie of voor de gemeenteraadsverkiezingen.
 6. Donateurs zijn allen die geen gewoon lid zijn van de partij en jaarlijks vrijwillig bijdragen aan de geldmiddelen van de partij. Aanmelding als donateur geschiedt bij het secretariaat.

BESLUIT TOT NIET-TOELATING
Artikel 6

 1. Het besluit tot niet-toelating als lid van de partij, zoals bedoeld in artikel 9 van de Statuten en tot opzegging of royement, zoals bedoelt in artikel 11 lid b en c van de Statuten, dient onder vermelding van de gronden zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen één (1) maand aan het desbetreffende lid te worden bekend gemaakt.
 2. Op het besluit tot niet-toelating is geen beroep mogelijk.
 3. Het besluit tot niet-toelating wordt door het Algemeen Bestuur genomen.

CONTRIBUTIE
Artikel 7

 1. Het contributiejaar is gelijk aan het kalenderjaar.
 2. De contributies worden geïnd door de penningmeester van de partij, die ervoor verantwoordelijk is dat de leden tijdig een verzoek door middel van een acceptgiro tot betaling ontvangen en bij niet betaling binnen de gestelde termijn ten minste éénmaal aan hun verplichting worden herinnerd.
 3. De contributie van enig jaar dient te zijn voldaan op een (1) maart van dat jaar, dan wel binnen één (1) maand na aanmelding als lid.
 4. De Algemene Ledenvergadering stelt op voorstel van het Algemeen Bestuur de hoogte van de contributie vast.
  1. De hoogte van de contributie verschilt voor Gewone leden – Gezinsleden, Aspirant leden (€ 15,00 per jaar (2019) en voor
  2. Bestuursleden, Conventleden, Fractieleden en Wethouders, € 20,00 per jaar (2019)
 5. Wanneer een lid twee (2) achtereenvolgende jaren en na maximaal twee (2) herinneringen de contributie niet voldaan heeft zal, in overeenstemming met artikel 11 lid c van de Statuten opzegging van het lidmaatschap door de partij volgen.
 6. Wanneer een Conventlid de contributie na twee (2) jaar en meerdere herinneringen niet voldaan heeft wordt het stemrecht als Conventlid ingetrokken, blijft betrokkene daarna nog steeds in gebreke wordt overeenkomst het vorige lid gehandeld.
 7. De leden zijn indien zij hiertoe de voorkeur geven gerechtigd de contributie ook contant aan de penningmeester af te dragen. Indien dat geschiedt, zal de penningmeester een bewijs van betaling aan het lid overhandigen.

ONVERENIGBAARHEDEN
Artikel 8

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 31 van de Statuten is het lidmaatschap van de gemeenteraadsfractie onverenigbaar met het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur en de Lijstcommissie.
 2. Het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur is onverenigbaar met het lidmaatschap van de gemeenteraadsfractie en de Kascontrolecommissie.
 3. Het lidmaatschap van de Lijstcommissie is onverenigbaar met de kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen mits het Convent hiermee akkoord gaat.
  Het kandidaat zijn schorst het lidmaatschap van de commissie op tot het moment van de vaststelling van de uitslag.

DISPENSATIE
Artikel 9

 1. Ten aanzien van de uitsluitend op dit reglement gebaseerde onverenigbaarheden en ten aanzien van de verplichte lidmaatschapstermijn voorafgaand aan een kandidaatstelling kan het Algemeen Bestuur en mits het belang van de partij ermee gediend is de betrokken kandidaat dispensatie verlenen.
  1. Indien er geen redenen zijn om een kandidaat te weigeren, gaat de Lijstcommissie tot voorwaardelijke acceptatie van de kandidatuur over.
  2. Indien het Algemeen Bestuur gegronde redenen aanwezig acht om geen dispensatie te verlenen dient het de kandidaat uiterlijk binnen één (1) maand na de kandidaatstelling hiervan schriftelijk in kennis te stellen met opgave van redenen.

DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 10

 1. De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan van de partij.
  1. Tot de Algemene Ledenvergadering hebben alle leden met en zonder stemrecht toegang.
  2. De Algemene Ledenvergadering is bevoegd alle besluiten te nemen waarin zij conform de Statuten toe bevoegd is en voorzover deze bevoegdheid niet in strijd is met die van het Convent.

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 11

 1. De Algemene Ledenvergadering is onder meer belast met:
  1. Het benoemen van de voorzitter van het Algemeen Bestuur uit een bindende voordracht van het Algemeen Bestuur;
  2. Het benoemen van de overige bestuursleden;
  3. Het goedkeuren van de jaarrekening en het vaststellen van de begroting;
  4. Het nemen van besluiten over organisatorische en financiële aangelegenheden;
  5. Het benoemen van leden van de van de Kascontrolecommissie en alle andere commissies in overeenstemming met artikel 37 van de Statuten;
  6. Het vaststellen en wijzigen van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en alle andere reglementen met uitzondering van het Reglement Verkiezingen;
  7. Het vaststellen van de jaarlijkse contributieregeling voor de diverse soorten leden;
 2. Het Algemeen Bestuur is aan de Algemene Ledenvergadering verantwoording verschuldigd over het gevoerde beleid.
 3. De Algemene Ledenvergadering is bevoegd zich uit te spreken over het beleid van het Algemeen Bestuur.

VOORBEREIDING VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 12

 1. Het tijdstip van de Algemene Ledenvergadering, het tijdstip waarop de voorstellen beschikbaar zijn en de termijnen waarbinnen moties en amendementen kunnen worden ingediend, worden twee (2) weken tevoren schriftelijk en via de website aan de leden bekend gemaakt.
 2. De agenda van de Algemene Ledenvergadering wordt uiterlijk twee (2) weken voor de Algemene Ledenvergadering op de website gepubliceerd.
  1. Hiervan wordt een aankondiging in de Nieuwsbrief gepubliceerd.
  2. Deze aankondiging geldt als uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering.

BIJEENROEPEN ALGEMENE LEDENVERGADERING DOOR HET ALGEMEEN BESTUUR
Artikel 13

 1. De Algemene Ledenvergadering wordt ten minste één (1) keer en indien wenselijk vaker per jaar door het Algemeen Bestuur bijeengeroepen.
 2. Het Algemeen Bestuur kan om zwaarwegende redenen en op basis van een gemotiveerd besluit de Algemene Ledenvergadering in een speciale vergadering bijeenroepen om over één of meer geagendeerde onderwerpen te beraadslagen.
  1. De speciale vergadering volgt de gebruikelijke vergaderwijze van een Algemene Ledenvergadering.
  2. De besluitvormingstermijnen worden door het Algemeen Bestuur bij dit Huishoudelijk Reglement geregeld.
  3. De agenda van deze speciale vergadering is uiterlijk één (1) week voor de aanvang van de vergadering in het bezit van de leden.
  4. De leden bijeen in speciale vergadering kunnen rechtsgeldige besluiten nemen.

BIJEENROEPEN ALGEMENE LEDENVERGADERING OP VERZOEK
Artikel 14

 1. Voorts wordt de Algemene Ledenvergadering ter behandeling van één (1) of meer aangegeven onderwerpen binnen drie (3) maanden bijeengeroepen op verzoek van:
  1. Ten minste vijf (5) procent van de stemgerechtigde leden;
  2. De Kascontrolecommissie in het geval een besluit naar het oordeel van de commissie de partij in financiële problemen kan brengen;
 2. Indien niet binnen twee (2) weken aan het verzoek gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers op kosten van de partij zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het Algemeen Bestuur de Algemene Ledenvergadering bijeenroept.

LEIDING ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15

 1. De Algemene Ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter van het Algemeen Bestuur en bij diens afwezigheid door de vice-voorzitter of een ander bestuurslid.
  1. Bij de behandeling van een onderwerp waarbij de voorzitter persoonlijk betrokken is of wanneer hij kandideert voor het voorzitterschap, treedt hij niet op als fungerend voorzitter zolang de behandeling of de verkiezing duurt.
  2. In de gevallen betreffende de gang van zaken op de Algemene Ledenvergadering waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het Algemeen Bestuur.
  3. De voorzitter heeft het recht spreektijd te verdelen en te beperken.
  4. De voorzitter is belast met de handhaving van de orde en kan een lid het woord ontnemen en indien naar zijn oordeel noodzakelijk het lid verzoeken de vergadering te verlaten.
  5. De beslissingen van de voorzitter zijn bindend behoudens onmiddellijk beroep op de Algemene Ledenvergadering.

STEMMEN OP DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 16

 1. In overeenstemming met artikel 36 van de Statuten geschiedt stemming over personen altijd schriftelijk.
 2. Over zaken wordt mondeling gestemd bij hand opsteken. Indien geen der aanwezige leden een stemming wenst, kan de Algemene Ledenvergadering bij acclamatie een besluit nemen.
 3. Het Algemeen Bestuur wijst twee (2) leden aan ter vorming van een stemcommissie.
  De stemcommissie registreert de uitgebrachte stemmen, beslist zonder beroep over de geldigheid daarvan, constateert de uitslag en ziet erop toe dat de uitslag genotuleerd wordt,
 4. De voorzitter kan besluiten tot herstemming ook indien de stemcommissie daartoe niet heeft besloten.

DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 17

 1. De secretaris van het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor de opmaak van de notulen van de Algemene Ledenvergadering.
  1. Deze taak kan worden opgedragen aan een notulist.
  2. De notulist maakt een zakelijk verslag van de vergadering en de besluitvorming.
  3. Ook wordt er bij elke vergadering een besluitenlijst bijgehouden.
 2. Het Algemeen Bestuur publiceert zo spoedig mogelijk na de Algemene Ledenvergadering op de website en in de Nieuwsbrief korte samenvattingen van de behandelde agendapunten en een overzicht van de verworpen en aangenomen voorstellen, moties en amendementen en de genomen besluiten.
 3. De notulen worden op de eerst volgende Algemene Ledenvergadering ter inzage en ter goedkeuring aan de leden overlegd.
 4. In geen geval zullen notulen van welke vergadering dan ook gepubliceerd worden.
 5. Op verzoek kunnen de notulen per post of per e-mail bezorgd worden

HET CONVENT
Artikel 18

 1. Het Convent is na de Algemene Ledenvergadering het hoogste orgaan binnen de partij met beslissingsbevoegdheid.
 2. Het Convent neemt deel aan de beraadslagingen tijdens de Conventvergadering en de behandeling van de Raad c.q. commissievergadering agenda, kan voorstellen doen, amendementen en moties indienen, ondersteunt en adviseert de gemeenteraadsfractie bij het politieke werk.
 3. Het Convent bestaat uit stemgerechtigde leden die aan het Algemeen Bestuur te kennen hebben gegeven direct betrokken te willen zijn bij het bepalen van het beleid van de partij.
 4. Lid van het Convent kan ieder lid worden, de stemgerechtigde leden van het Convent beslissen of een lid benoemd wordt uit een voordracht van het Algemeen Bestuur.
 5. Het kandidaat Conventlid moet in een periode van zes (6) maanden ten minste drie (3) vergaderingen van het Convent hebben bijgewoond. Het kandidaat Conventlid moet de contributie over het lopende jaar hebben betaald.
 6. In het jaar voorafgaande aan de gemeenteraadsverkiezingen stelt het Convent het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen vast.
 7. Het Convent kan alleen dan tot besluitvorming komen indien vijfentwintig (25) procent van het aantal stemgerechtigde Conventleden in de vergadering aanwezig is.
 8. Conventleden zijn gerechtigd om te allen tijde moties, amendementen en/of beleidsvoorstellen in te dienen in overeenstemming met de artikelen 35 t/m 38 van het Huishoudelijk Reglement.
 9. Het Convent stelt het Verkiezingen Reglement van de partij vast.
 10. Het Convent stelt het beleidsplan en het verkiezingsprogramma van de partij vast.
 11. Het Convent benoemt de leden van de Lijstcommissie.
 12. Het Convent benoemt de Lijsttrekker.
 13. Het besluiten, op voorstel van het Algemeen Bestuur tot het aangaan of beëindigen van het lidmaatschap van andere verenigingen, daaronder begrepen lokale, provinciale of landelijke partijen.

HET ALGEMEEN BESTUUR
Artikel 19

 1. Het Algemeen Bestuur bestaat uit ten minste drie (3) en ten hoogste zeven (7) personen en dient te bestaan uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.
 2. De voorzitter wordt gekozen uit een voordracht, door de leden of het Algemeen Bestuur, door de stemgerechtigde leden tijdens de Algemene Ledenvergadering.
 3. De voorzitter is gekozen indien hij de gewone meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen heeft behaald.
 4. De overige leden worden gekozen na kandidaatstelling door hen zelf, hetzij door de de leden van de Algemene Ledenvergadering door de stemgerechtigde leden tijdens de Algemene Ledenvergadering.
 5. De bestuursfuncties worden met uitzondering van de voorzitter door het Algemeen Bestuur onderling verdeeld, rekening houdende met de voordracht en de wensen van het bestuurslid en de vacante functies. Het onderling ruilen van functies binnen het Algemeen Bestuur is toegestaan met uitzondering van het voorzitterschap.
 6. Bestuursleden zijn aftredend conform een rooster van aftreden.
 7. Een bestuurslid is direct herbenoembaar en wordt indien er geen tegenkandidaten zijn bij acclamatie benoemd.
 8. De voorzitter en de secretaris c.q. penningmeester kunnen niet gelijktijdig aftreden.

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN HET ALGEMEEN BESTUUR
Artikel 20

 1. Tot het besturen behoort in het bijzonder:

Het voorbereiden van de Algemene Ledenvergadering en de Convent vergadering;

  1. Het voordragen van ten minste één (1) en maximaal drie (3) kandidaten voor het lijsttrekkerschap.
  2. Het ontwerpen van een verkiezingsprogramma en een kandidatenlijst voor deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen onder goedkeuring van de stemgerechtigde leden van het Convent;
  3. Het organiseren en leiden van verkiezingscampagnes;
  4. Het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten met andere lokale partijen onder het voorbehoud en de goedkeuring van het Convent, hieronder valt ook het aangaan van lijstverbindingen;
  5. Het voeren van de coalitie onderhandelingen in overleg met de lijsttrekker en/of de fractievoorzitter;
  6. Het vaststellen van de begroting en jaarrekening onder goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering.
 1. Het Algemeen Bestuur belegt tijdig voor de dag van de kandidaatstelling ten minste één Convent vergadering waarin aan de orde komt of en zo ja, hoe de Stadspartij Heerlen deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezingen en waarin de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma worden voorgelegd.

HET DAGELIJKS BESTUUR
ARTIKEL 21

 1. Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
  1. Het Dagelijks Bestuur is verplicht naar eer en geweten alle belangen van de partij en haar leden naar behoren te behartigen en te handhaven;
  2. Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en alle andere reglementen die door de Algemene Ledenvergadering zijn vastgesteld;
  3. Het Dagelijks Bestuur heeft het recht en de plicht beslissingen die in het belang van de partij ad hoc moeten worden genomen, zelfstandig te nemen en uit te voeren;
  4. Het Dagelijks Bestuur is te allen tijde verantwoording schuldig aan de Algemene Ledenvergadering, het Convent en het Algemeen Bestuur over zijn handelen.

ROOSTER VAN AFTREDEN
ARTIKEL 22

 1. Van de gekozen bestuursleden treedt er elk jaar één (1) af, dit geschiedt aan de hand van een door de secretaris samengesteld rooster van aftreden
 2. Een rooster van aftreden wordt ook gehanteerd voor de leden van de kascontrole-commissie waarvan elk jaar het langstzittende lid aftreedt

DE VOORZITTER
Artikel 23

 1. De voorzitter leidt de vergaderingen en regelt de orde van werkzaamheden.
  1. Hij draagt zorg voor en ziet toe op de juiste uitvoering van de door het Algemeen Bestuur, de Algemene Ledenvergadering en het Convent genomen besluiten;
  2. Hij vertegenwoordigt het Algemeen Bestuur naar de gemeenteraadsfractie en naar de pers, tenzij door het Algemeen Bestuur anders is overeengekomen.
 2. De voorzitter wordt bij afwezigheid vervangen door een ander bestuurslid, tenzij een vice-voorzitter is aangewezen.
 3. Hij bepaalt met de secretaris de datum, tijd, plaats en lokaliteit van de vergaderingen.

DE SECRETARIS
Artikel 24

 1. De secretaris verzorgt de notulen van alle vergaderingen en houdt op basis daarvan een besluitenlijst bij.
  1. De secretaris is verantwoordelijk voor het bijhouden van de ledenadministratie;
  2. Hij ziet er op toe dat de leden worden uitgenodigd voor Algemene Ledenvergaderingen of vergaderingen van het Convent;
  3. Voorts verzorgt hij de correspondentie en draagt zorg voor het archief;
  4. Hij stelt jaarlijks een verslag op van de werkzaamheden van het Algemeen Bestuur en eventuele commissies in het afgelopen jaar ter behandeling op de Algemene Ledenvergadering van de partij;
  5. Hij is verantwoordelijk voor het periodiek verschijnen van de Nieuwsbrief van de partij en verzending per post en per e-mail aan alle leden;
  6. Hij is verantwoordelijk voor het tijdig versturen van de convocaties voor de vergaderingen;
  7. Hij is verantwoordelijk voor het verzorgen van alle correspondentie van en namens de partij;
  8. Hij is verantwoordelijk voor het onderhouden van de archieven van de partij.
  9. Hij is verantwoordelijk voor het onderhoud en de actualisering van de website van de partij.
 2. De secretaris kan zich laten bijstaan door medebestuursleden, of met toestemming van het Algemeen Bestuur door leden van de partij. Ter ondersteuning van de notulering mag hij gebruik maken van een notulist. Indien de notulist geen deel uitmaakt van het bestuur heeft deze geen stemrecht.
 3. De secretaris wordt bij afwezigheid vervangen door een ander bestuurslid, uitgezonderd de voorzitter, tenzij een tweede secretaris is aangewezen.

DE PENNINGMEESTER
Artikel 25

 1. De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de geldmiddelen.
  1. Hij stelt jaarlijks een begroting op;
  2. Hij voldoet aan de financiële verplichtingen van de partij en houdt regelmatig boek van alle ontvangsten en uitgaven;
  3. Hij stelt jaarlijks een rekening en verantwoording op van zijn gevoerd beleid ter behandeling op de Algemene Ledenvergadering van de partij;
  4. Hij is verantwoordelijk voor het tijdig innen van de contributie.
  5. Hij meldt het Algemeen Bestuur jaarlijks welke personen een achterstand in de contributiebetaling hebben.
 2. De penningmeester kan zich laten bijstaan door medebestuursleden of, met toestemming van het Algemeen Bestuur, door leden van de partij.
 3. De penningmeester wordt bij afwezigheid vervangen door een ander bestuurslid, uitgezonderd de voorzitter, tenzij een tweede penningmeester is aangewezen.
 4. Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor het financiële beleid van de partij.
 5. De penningmeester is bevoegd contant geld van de bankrekening op te nemen tot een bedrag van € 500,–.
  Voor hogere bedragen is voorafgaande goedkeuring van het Dagelijks Bestuur noodzakelijk, de transactiebon dient door de voorzitter of de secretaris te worden ondertekend.

DE KASCONTROLECOMMISSIE
Artikel 26

 1. De Kascontrolecommissie wordt elk jaar door de Algemene Ledenvergadering benoemd.
  1. De Kascontrolecommissie bestaat uit twee (2) leden van de partij, zij mogen geen deel uit maken van het bestuur.
  2. De zittingsduur van elk lid is twee (2) jaar, waarbij de leden nooit gelijktijdig kunnen aftreden.
  3. Het aftreden, geschiedt volgens een door de secretaris samengesteld rooster van aftreden.
  4. Het langstzittende lid treedt als eerste af en wordt vervangen door een nieuw te benoemen lid.
  5. De Kascontrolecommissie heeft tot taak om bij de penningmeester de kas, de bank – en giro tegoeden, transacties en de financiële administratie van het afgelopen boekjaar te controleren.
  6. Er dient steekproefsgewijs gecontroleerd te worden of alle uitgaven gedekt zijn door rekeningen en/of kwitanties, voorts dient er gekeken te worden naar dubieuze uitgaven, langdurige achterstand in het betalen van de contributie van de leden, openstaande vorderingen, niet betaalde rekeningen en eventuele andere tekortkomingen.
  7. De bevindingen van de Kascontrolecommissie worden vastgelegd in een door de leden van de Kascontrolecommissie gedateerd en ondertekend verslag;
   dit verslag wordt voorgelezen op de Algemene Ledenvergadering van de partij.
  8. Bij goedkeuring dient de Algemene Ledenvergadering van de partij te worden verzocht om de penningmeester voor het gecontroleerde boekjaar decharge te verlenen.
  9. De penningmeester dient de leden van de financiële commissie ongevraagd alle relevante informatie en documentatie te verstrekken.
  10. Indien een lid van de Kascontrolecommissie verhindert is om gehoor te geven aan het verzoek van de penningmeester om de kascontrole uit te voeren, mag deze controle geen doorgang vinden en dient er zo spoedig mogelijk een nieuwe datum te worden vastgesteld.

HET BOEKJAAR
Artikel 27

Het boekjaar van de partij loopt van één (1) januari tot en met eenendertig (31) december, dus het kalenderjaar.

DE BESLUITVORMING BINNEN HET BESTUUR
Artikel 28

 1. Het bestuur kan slechts geldige besluiten nemen wanneer ten minste de helft plus één (1) van het aantal bestuursleden in de vergadering aanwezig is.
 2. Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
  1. Wanneer de stemmen staken schuift het onderwerp door naar een volgende vergadering, met dien verstande dat besluitvorming over een onderwerp slechts één keer kan worden doorgeschoven.
  2. Indien de besluitvorming, gelet op de uitvoering ervan, geen uitstel gedoogt, dan geeft de stem van de voorzitter de doorslag.
  3. Het Dagelijks Bestuur is bevoegd in geval van een dringende noodzaak om besluiten te nemen onverminderd de verantwoordelijkheid van mededeling nadien aan het Algemeen Bestuur.

LIDMAATSCHAP VAN BESTUUR, COMMISSIES
Artikel 29

 1. De leden van het Algemeen Bestuur worden voor de tijd van vier (4) jaar gekozen en zijn direct herkiesbaar.
 2. De leden van permanente commissies worden voor de tijd van drie (3) jaar gekozen en zijn slechts éénmaal, uitgezonderd de leden van de kascontrolecommissie, als zodanig onmiddellijk herkiesbaar.
  1. De voorzitter van een permanente commissie wordt op voordracht van het Algemeen Bestuur door de Algemene Ledenvergadering benoemd.
  2. Indien een lid van een orgaan aftreedt voordat de termijn van drie (3) jaar is verstreken en gekozen wordt in een andere functie binnen dat orgaan, geldt voor deze verkiezing de termijn die resteert tot een maximum zittingstermijn van acht (8) respectievelijk zes (6) jaar is bereikt.
 3. Onverminderd het bepaalde in artikel 11van de Statuten eindigt het lidmaatschap van bovenstaande organen:
  1. Door verloop van de zittingsduur als bedoeld in lid 1 en 2;
  2. Doordat het lid voor het lidmaatschap van het orgaan bedankt;
  3. Doordat het lidmaatschap van de partij eindigt of wordt opgeschort;
  4. Doordat het lid kandideert voor de gemeenteraadsverkiezingen;
  5. Door de benoeming tot wethouder;
  6. Door de benoeming tot fractieassistent.
 4. Bij tussentijdse vacatures in deze organen wijst het betrokken orgaan, al dan niet uit hun midden, een functiewaarnemer aan voor de periode tot de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering waarop de vacature kan worden vervuld.
 5. Een orgaan kan uit zijn midden een plaatsvervangende voorzitter aanwijzen. Indien de voorzitter van een orgaan tussentijds aftreedt, neemt de plaatsvervangende voorzitter zijn taken waar, totdat door de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering een nieuwe voorzitter is gekozen.
 6. Neemt de Algemene Ledenvergadering een motie van wantrouwen aan tegen een orgaan in zijn geheel, dan dient dit orgaan onmiddellijk af te treden.
  1. De dagelijkse gang van zaken wordt afgehandeld door het afgetreden orgaan.
  2. Het Dagelijks Bestuur roept binnen drie (3) maanden een Algemene Ledenvergadering bijeen om de ontstane vacatures te vervullen.
  3. De Algemene Ledenvergadering kan een motie van wantrouwen aannemen tegen een lid van een orgaan, dat dan onmiddellijk dient af te treden.
  4. Dat aftreden wordt beschouwd als “tussentijds vacant worden”, zoals bedoeld in lid 2 b en dienovereenkomstig behandeld.
 7. Het Algemeen Bestuur meldt de vacatures in de genoemde organen aan de Algemene Ledenvergadering.
 8. Het houden van voorkeursacties ten gunste van één of meer kandidaten is toegestaan, mits dat:
  1. Er op geen enkele wijze ten nadele van de overige kandidaten wordt gesproken of gehandeld in woord noch geschrift;
  2. Indien sprake is van verzending aan leden waar een selectie uit het ledenbestand nodig is, het Algemeen Bestuur op kosten van de actievoerders als “verzendhuis” optreedt;
  3. Actievoerders overigens geen gebruik maken van adressenbestanden van de partij.
 9. Voorkeursacties dienen ter goedkeuring te worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur kan nadere regelen stellen over de wijze van uitvoering van voorkeursacties teneinde onevenredige behandeling van andere kandidaten te voorkomen en ter invulling van zijn bevoegdheid tot het verlenen van goedkeuring.
 10. Tijdens de Algemene Ledenvergadering welke dient te voorzien in de ontstane vacature(s) worden de kandidaten in staat gesteld hun kandidatuur persoonlijk te ondersteunen.
  1. Individuele leden hebben het recht na de presentatie van de kandidaten mondelinge stemadviezen te geven;
  2. De voorzitter distribueert de spreektijd.
 11. Het Algemeen Bestuur heeft het recht een schriftelijke en gemotiveerde aanbeveling te doen aan de Algemene Ledenvergadering met betrekking tot de vervulling van vacatures.
 12. Ongeacht of er voor interne partijfuncties één of meer kandidaten beschikbaar zijn, vindt altijd stemming plaats op de in artikel 33 voorgeschreven wijze.

BENOEMING LEDEN COMMISSIES
Artikel 30

 1. De Algemene Ledenvergadering benoemt de leden van de Commissie van Beroep en de Royement Commissie.
  1. Deze commissies hebben ten minste drie (3)en ten hoogste vijf (5) leden;
  2. De voorzitters van deze organen zijn verantwoordelijk voor het functioneren van het betreffende orgaan, leggen jaarlijks verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering en voeren namens het betreffende orgaan overleg met het Algemeen Bestuur.
 2. Indien de Algemene Ledenvergadering een commissie of adviesraad instelt bepaalt het of de commissie permanent of tijdelijk is en omschrijft het in zijn besluit de taak, samenstelling en bevoegdheden van deze commissie en kiest het de voorzitter en de leden ervan.
 3. Een commissie ad hoc bestaat uit een oneven aantal leden en blijft werkzaam tot verslag aan de Algemene Ledenvergadering is uitgebracht.

BESLOTEN VERGADERING
Artikel 31

 1. Het Algemeen Bestuur kan besluiten één of meerdere punten van de agenda in besloten vergadering te behandelen.
  1. Tot een besloten vergadering hebben uitsluitend de leden en het Algemeen Bestuur toegang.
  2. Aan het eind van de vergadering beslist het Algemeen Bestuur over de wijze waarop de besluitvorming openbaar wordt gemaakt.
  3. Een ordevoorstel tot besloten vergadering kan door elk lid en het Algemeen Bestuur worden ingediend en wordt in besloten vergadering behandeld.
 2. Een ieder die in een besloten vergadering aanwezig is, onthoudt zich tegenover hen die niet gerechtigd waren in de besloten vergadering aanwezig te zijn van het doen van mededelingen over wat in de besloten vergadering besproken is.

FINANCIËLE VERANTWOORDING
Artikel 32

 1. Jaarlijks na afloop van het boekjaar laat de penningmeester de boeken van de partij controleren door een door de Algemene Ledenvergadering benoemde Kascontrole-commissie.
  1. De jaarrekening dient uiterlijk een half jaar na het einde van het boekjaar door het Algemeen Bestuur te zijn vastgesteld.
  2. Op de Algemene Ledenvergadering stelt het Algemeen Bestuur het exploitatieoverzicht over het afgelopen jaar, de balans en het verslag van de financiële commissie aan de orde.
  3. Tijdens de Algemene Ledenvergadering wordt door de Kascontrolecommissie verslag gedaan van haar bevindingen en verzoekt de Algemene Ledenvergadering om de penningmeester te déchargeren.
  4. De leden hebben gelegenheid om vragen te stellen en/of opmerking te maken over de jaarrekening.
  5. De toelichting op de jaarrekening bevat onder meer een lijst van alle schenkingen aan de partij van meer dan € 500,– zonder vermelding van de namen der schenkers.
 2. Bij de aanbieding van de jaarrekening legt het Algemeen Bestuur verantwoording af over de besteding van het verkiezingsfonds en verschaft inzicht in de voorgenomen besteding van dit fonds.
 3. De financiële overzichten van de partij en het verkiezingsfonds dienen naast een geïntegreerde jaarrekening in afzonderlijke overzichten zichtbaar gemaakt te worden, dit ter bevordering van een juiste weergave van de financiële positie van de partij. Er dienen daarom gescheiden exploitatie overzichten gevoerd te worden.

METHODE VOOR HET VERKIEZEN VAN PERSONEN
Artikel 33

 1. Het verkiezen van bestuursleden en/of leden voor permanente of tijdelijke commissies geschiedt nadat er vacatures zijn ontstaan, herverkiezingen van bestaande functies nodig zijn en/of dat er nieuwe functies vervult dienen te worden.
 2. De openstelling van de kandidatuur geschiedt door het Algemeen Bestuur.
  1. De kandidaatstelling dient uiterlijk veertien (14) dagen voor de Algemene Ledenvergadering geagendeerd en gepubliceerd te worden.
  2. Het kandideren kan alleen maar schriftelijk geschieden aan het secretariaat van de partij en dient ten laatste twee (2) dagen voor de vergadering in het bezit te zijn van de secretaris.
 3. Er wordt gestemd alleen over die personen die gekandideerd hebben, het Algemeen Bestuur kan besluiten of er meerdere kandidaten gelijktijdig gekozen worden of dat er enkelvoudig gestemd wordt.
 4. Het stemmen geschiedt in overeenstemming met artikel 36 van de Statuten.
  1. Alle stemgerechtigde leden ontvangen een stembiljet.
  2. Indien op het stembiljet een niet-kandidaat is aangegeven, wordt het biljet ongeldig verklaard.
  3. Als een kandidaat meerdere malen op één meervoudig stembiljet is aangegeven, wordt het biljet ongeldig verklaard.
  4. Indien op een stembiljet een voorkeur zodanig is aangegeven, dat twijfel ontstaat ten aanzien van de bedoeling van de betrokken kiesgerechtigde, wordt deze voorkeur van onwaarde geacht.
  5. In alle andere gevallen, die afwijken van het bepaalde in het vierde lid bepaalt de stemcommissie ten aanzien van de geldigheid.
  6. Gestemd wordt door op het stembiljet een of meer kandidaten te noteren, in volgorde die het Algemeen Bestuur vastgesteld.
  7. Blanco stembiljetten worden ongeldig verklaard.
  8. Stembiljetten met doorhalingen en niet leesbare namen worden ongeldig verklaard.
 5. Een kandidaat met meer dan de helft der geldige stemmen is gekozen.
  1. Indien geen kandidaat aan deze voorwaarde voldoet wordt de stemming ongeldig verklaard.
  2. Bij een ex-equo wordt een herstemming gehouden, treedt er dan weer een ex-equo op dan beslist het lot.

LEDENRAADPLEGING
Artikel 34

 1. Het Algemeen Bestuur is bevoegd over te gaan tot de invoering van een ledenraadpleging.
 2. Indien het Algemeen Bestuur daartoe overgaat worden regelingen getroffen voor:
  1. de vereisten waaraan een verzoek om een ledenraadpleging moet voldoen;
  2. het quorum voor de geldigheid van de uitslag;
  3. de onderwerpen waarover een ledenraadpleging mogelijk is;
  4. de wijze waarop de vraagstelling wordt vastgesteld;
  5. de wijze waarop de informatievoorziening over de ledenraadpleging plaatsvindt;
  6. de wijze waarop de poststemming wordt ingericht, waarbij bepaald kan worden dat de stemming digitaal geschiedt.

ALGEMENE LEDENVERGADERING VOORSTELLEN
Artikel 35

 1. Voorstellen voor de algemene vergadering worden uiterlijk vijf (5) weken voor de Algemene Ledenvergadering op de website en in de Nieuwsbrief gepubliceerd.
 2. Het Algemeen Bestuur maakt de data, die op grond van dit artikel en artikel 19 en 20 voor deze Algemene Ledenvergadering gelden in de Nieuwsbrief bekend.
 3. Het Algemeen Bestuur heeft het recht naar aanleiding van de discussie op de Algemene Ledenvergadering voorstellen van de Algemene Ledenvergadering te formuleren en aan dezelfde Algemene Ledenvergadering ter besluitvorming voor te leggen.
 4. Algemene Ledenvergadering voorstellen kunnen ook door het Algemeen Bestuur worden ingediend.
 5. Een Algemene Ledenvergadering voorstel dient ten minste één (1) maand voor de Algemene Ledenvergadering bij het secretariaat binnen te zijn.
 6. Voorstellen voor de Algemene Ledenvergadering kunnen zowel door individuele leden evenals door een groep worden ingediend, mits voorzien van datum en handtekening.

MOTIES EN AMENDEMENTEN
Artikel 36

 1. Behoudens het in het Huishoudelijk Reglement bepaalde ten aanzien van de jaarrekening kunnen met betrekking tot alle geagendeerde voorstellen moties en/of amendementen worden ingediend.
 2. Moties en amendementen kunnen worden ingediend:
  1. Bij besluit van de Algemene Ledenvergadering;
  2. Door ten minste vijf (5) individuele leden;
 3. Moties en amendementen ingediend door individuele leden moeten door minimaal vijf (5) leden worden ondertekend.
 4. Moties en amendementen met betrekking tot de geagendeerde Algemene Ledenvergadering voorstellen dienen uiterlijk één (1) week voor de Algemene Ledenvergadering bij het secretariaat te worden ingediend, met dien verstande dat de periode tot het indienen van moties en amendementen betreffende uiterlijk twee (2) dagen voor de aanvang van de Algemene Ledenvergadering eindigt.
 5. Moties met betrekking tot algemene huishoudelijke aangelegenheden van de partij, algemene organisatorische moties genaamd, evenals politieke moties, kunnen op de gebruikelijke wijze in de Algemene Ledenvergadering aan de orde worden gesteld.
  1. De betreffende moties of resoluties worden tijdens de Algemene Ledenvergadering bij dit agendapunt behandeld.
  2. Moties of resoluties die bij aanname als gevolg hebben dat een begrotingspost wordt overschreden dienen vergezeld te gaan van een amendement op de begroting dan wel een voorstel tot wijziging van de begroting.
 6. Moties die naar het oordeel van het Algemeen Bestuur de strekking van een amendement hebben, worden als amendement in behandeling genomen.
  1. Zo nodig geeft zij de indieners de gelegenheid om hun voorstel te herformuleren;
  2. Voorstellen om agendapunten te schrappen zijn buiten de orde.
 7. Het Algemeen Bestuur heeft de bevoegdheid, aangenomen amendementen, die qua taal en stijl niet passen binnen de tekst van een politiek voorstel, aan te passen zonder dat de inhoud gewijzigd wordt.
  1. Het Algemeen Bestuur heeft voorts de opdracht om de volgens dit reglement niet-amendeerbare tekstdelen van het verkiezingsprogramma aan te passen op basis van de besluitvorming door de Algemene Ledenvergadering voor de aldus aangepaste tekst.
  2. Deze bevoegdheid kan het Algemeen Bestuur mandateren aan de programmacommissie.
 8. Het Algemeen Bestuur heeft het recht om naar aanleiding van ingediende moties en amendementen, wijzigingsvoorstellen ten aanzien van moties, amendementen, waaronder begrepen amendementen op ingediende moties, in te dienen.
  1. Het Algemeen Bestuur kan deze bevoegdheid mandateren aan de programmacommissie.

BEVOEGDHEDEN VAN HET ALGEMEEN BESTUUR TEN AANZIEN VAN MOTIES EN AMENDEMENTEN
Artikel 37

 1. Het Algemeen Bestuur heeft het recht om:
  1. Amendementen en moties te weigeren, omdat ze niet voldoen, zoals vormgeving, sluitingstermijn of wanneer amendementen als motie worden ingediend.
  2. Te bepalen welke moties en amendementen met betrekking tot het verkiezingsprogramma tot hoofdpunten van de besluitvorming tijdens de vergadering van het Convent moeten leiden.
 2. Indien een motie of amendement wordt geweigerd door het Algemeen Bestuur, ontvangen de indieners direct schriftelijk bericht.
 3. Het Algemeen Bestuur bepaalt de volgorde van de behandeling en stemming van moties en amendementen.

PUBLICATIE MOTIES EN AMENDEMENTEN
Artikel 38

 1. De niet geweigerde moties en amendementen worden gepubliceerd op de in het tweede lid vervatte wijze.
  1. Door het Algemeen Bestuur en, indien van toepassing, de Kascontrole-commissie kan bij publicatie van de amendementen worden aangegeven, waar het zwaartepunt van de discussie ligt;
  2. Bij de publicatie van moties en amendementen kan het Algemeen Bestuur een aanbeveling vermelden.
 2. Moties en amendementen met betrekking tot voorstellen voor het verkiezingsprogramma, Statuten en Huishoudelijk Reglement, contributieregeling evenals de gegevens met betrekking tot de kandidaatstelling voor het Algemeen Bestuur en de commissies die door de Algemene Ledenvergadering worden gekozen, worden uiterlijk drie dagen voor de Algemene Ledenvergadering op de website gepubliceerd en op de Algemene Ledenvergadering aan de leden beschikbaar gesteld.
  1. Actuele politieke moties, moties met betrekking tot de jaarrekening en moties en amendementen met betrekking tot de begroting, evenals eventuele aanvullingen zijn beschikbaar op de dag van de Algemene Ledenvergadering.

ACTUELE POLITIEKE MOTIES
Artikel 39

 1. Moties, die betrekking hebben op actuele politieke situaties kunnen op elke Conventvergadering worden ingediend.
  1. Een actuele politieke motie dient te worden ondersteund door ten minste vijf (5) stemgerechtigde leden van de partij.
  2. De ingediende moties zullen in de betreffende vergadering behandelt worden en in stemming gebracht mits er voldoende stemgerechtigde Conventleden aanwezig zijn.

BESLUITVORMING
Artikel 40

 1. Besluiten worden genomen met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen tenzij in de Statuten, dit reglement of een op het reglement gebaseerde regeling anders is bepaald.
  1. Blanco stemmen worden daarbij als niet geldig uitgebrachte stemmen aangemerkt.
  2. Indien bepaald is dat een besluit met een volstrekte meerderheid onderscheidenlijk tweederde meerderheid van stemmen dient te worden genomen, dient meer dan de helft, onderscheidenlijk tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen vóór het voorstel te zijn uitgebracht.
  3. Bij stakende stemmen niet een verkiezing van personen betreffende, wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.
 2. Ieder stemgerechtigd lid in het desbetreffende partijorgaan mag slechts één stem uitbrengen. Stemmen bij schriftelijke volmacht is toegestaan.
 3. Een besluit van het Algemeen Bestuur of het Dagelijks Bestuur is slechts rechtsgeldig indien ten minste de helft van de aanwezige stemgerechtigde leden aan de stemming heeft deelgenomen.
 4. Een besluit van de Algemene Ledenvergadering is rechtsgeldig indien vijftien (15) procent van alle stemgerechtigde leden aan de stemming heeft deelgenomen.
 5. Een besluit van het Convent is rechtsgeldig indien ten minste vijftig (50) procent van alle stemgerechtigde leden aan de stemming heeft deelgenomen.
 6. Besluitvorming binnen een bestuur, een commissie of een platvorm kan naast op de in dit reglement voorgeschreven wijze tevens per post, telefonisch of digitaal plaatsvinden. In dat geval dient het conceptbesluit onder verantwoordelijkheid van de voorzitter aan ieder van de stemgerechtigde leden van dat orgaan te worden meegedeeld onder uitdrukkelijke vermelding van het tijdstip waarop de stem uiterlijk uitgebracht moet zijn.
 7. Indien wordt overgegaan tot een poststemming worden alle stemgerechtigde leden in de gelegenheid gesteld door middel van een gewaarmerkt individueel stembiljet hun stem uit te brengen.
 8. Elk besluit genomen door een partijorgaan wordt desgevraagd ter inzage aan leden verstrekt. De vorige zin is niet van toepassing indien het een besluit van een bestuur betreft, genomen in een vergadering welke ten aanzien van dat besluit besloten is verklaard.
 9. Beslissingen van het bestuur of commissies waartegen beroep open staat dienen gemotiveerd te zijn en een rechtsgangverwijzing te bevatten en worden door toezending aan betrokkene(n) bekend gemaakt. Beroepstermijnen vangen aan met de bekendmaking.

BERICHTENVERKEER
Artikel 41

 1. Correspondentie aan een partijorgaan kan geschieden per post, fax of e-mail gericht aan het door of namens dit orgaan aangegeven adres van dat orgaan.
 2. Ten aanzien van berichten die voor een bepaald tijdstip moeten worden gegeven, geldt dat het bericht voor sluiting van de termijn op het ontvangstadres moet zijn ontvangen. De ontvangstadministratie van het partijorgaan is bindend, tenzij de verzender een eerdere ontvangst kan aantonen.
 3. Kandidaatstellingen, moties en amendementen verzonden via fax of e-mail dienen binnen vijf (5) werkdagen na sluiting van de geldende termijn per gewone post te worden bevestigd.
 4. Termijnen langer dan zeven (7) dagen en tegelijkertijd korter dan vier (4) weken die eindigen op een zaterdag of zondag of op grond van de Algemene Termijnenwet erkende algemene feestdag worden verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
 5. Publicatie, bekendmaking en toezending van voorstellen en mededelingen door het bestuur en commissies kan geschieden via post, fax, elektronische post (e-mail), via het publiceren in de nieuwsbrief of via het plaatsen op de website van de partij. Van plaatsing op de website wordt mededeling gedaan per e-mail aan alle leden die hun emailadres bij het secretariaat hebben laten registreren en per Nieuwsbrief aan de leden die geen e-mail hebben.

DE COMMISSIE VAN BEROEP
Artikel 42

 1. De Commissie van Beroep is een ad hoc commissie, zij wordt door de Algemene Ledenvergadering ingesteld op het moment dat er één lid vermeend onterecht behandeld is of nadat hem een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard is bekend geworden of medegedeeld.
 2. De Commissie van Beroep bestaat uit drie (3) leden, waarvan de voorzitter door het Algemeen Bestuur direct wordt benoemd.
 3. De Commissie van Beroep dient de rechtmatigheid van het besluit jegens het lid te onderzoeken en de gelegenheid te geven om verweer te bieden.
 4. Na het gedane onderzoek en het aanhoren van het verweer zal de Commissie van Beroep het Algemeen Bestuur adviseren om haar besluit al dan niet te uitvoer te brengen.
 5. Op de uitspraak van de Commissie van Beroep is geen beroep mogelijk.
 6. De Commissie van Beroep wordt na gedane arbeid ontbonden.
 7. De Commissie van Beroep dient haar werkzaamheden uiterlijk binnen één (1) week nadat zij door de Algemene Ledenvergadering is ingesteld aan te vangen en uiterlijk binnen één (1) maand het Algemeen Bestuur de uitslag van haar advies mede te delen

DE ROYEMENT COMMISSIE
Artikel 43

 1. De Royement Commissie is een ad hoc commissie, zij wordt door de Algemene Ledenvergadering ingesteld op het moment dat er een of meerdere leden voorgedragen zijn om geroyeerd te worden.
 2. De Royement Commissie bestaat uit drie (3) leden, de voorzitter wordt door het Algemeen Bestuur direct benoemd.
 3. De Royement Commissie dient de rechtmatigheid van de voordracht voor het te royeren lid te onderzoeken en de gelegenheid te geven om verweer te bieden.
 4. Na het gedane onderzoek en het aanhoren van het verweer zal de Royement commissie het Algemeen Bestuur adviseren om het royement al dan niet te uitvoer te brengen.
 5. Op de uitspraak van de Royement Commissie is geen beroep mogelijk.
 6. De Royement Commissie wordt na gedane arbeid ontbonden.
 7. De Royement Commissie dient haar werkzaamheden uiterlijk binnen één (1) week nadat zij door het Algemene Ledenvergadering is ingesteld aan te vangen en uiterlijk binnen één (1) maand het Algemeen Bestuur de uitslag van haar advies mede te delen

DE PUBLIC RELATIONS COMMISSIE
Artikel 44

 1. De Public Relations Commissie is de commissie die tot taak heeft om alle contacten met de lokale, regionale, provinciale en landelijke pers, radio en tv te onderhouden en te bewerkstelligen.
 2. De voorzitter van de Public Relations Commissie is de secretaris van de partij, hij ziet zich hierbij ondersteund door de fractievoorzitter of fractiesecretaris en zonodig een ander lid van het Algemeen Bestuur.
 3. Alle perscommuniqués dienen de goedkeuring van de gemeenteraadsfractie en het Algemeen Bestuur te dragen, indien mogelijk dient er een kopie bewaard te worden.
  Wanneer het een mondeling interview betreft dient steeds met de grootst mogelijke prudentie gesproken te worden.
 4. De Public Relations Commissie is verantwoordelijk voor het onderhoud van de website van de partij.

REPRESENTATIERICHTLIJNEN
Artikel 45

 1. De partij hanteert de volgende richtlijnen en minimum bedragen voor cadeaus of attenties ten behoeve van haar leden bij:
  1. Langdurige ziekte en bedlegerig, huisbezoek, ziekenhuisopname; t.w.v. € 15,00.
  2. Lidmaatschapsjubileum 25-40-50 jaar; t.w.v.€ 15,00 – € 40,00 – € 50,00
  3. Huwelijksjubileum 25-40-50 jaar; t.w.v. € 25,00.
  4. Ontvangst Koninklijke onderscheiding; t.w.v. € 15,00.
  5. Overlijden van een lid, zijnde geen bestuurslid, grafstuk; t.w.v. € 50,00.
  6. Overlijden van de echtgenoot/echtgenote van een lid zijnde geen bestuurslid; condoleancekaart.
  7. Overlijden bestuurslid, fractielid of wethouder; condoleance mededeling in de plaatselijke krant; t.w.v. € 135,00 en een grafstuk t.w.v. € 50,00.
  8. Overlijden van de echtgenoot/echtgenote van bestuurslid, fractielid of wethouder, grafstuk t.w.v. € 50,00.
  9. Gezinsuitbreiding van een bestuurslid, fractielid of wethouder; t.w.v. € 15,00.
 2. De attenties kunnen bestaan uit cadeaubonnen, fruitschalen, bloemen en wijn.
 3. Recepties:
  1. Jubileum muziek of sportvereniging; t.w.v. € 10,00.
  2. Carnavalsverenigingen t.w.v. € 10,00 (uitgesloten zijn caféclubs).
 4. Voorwaarde is dat het Dagelijks Bestuur op enigerlei wijze in kennis wordt gesteld van het zich voordoende feit, dit kan mondeling of schriftelijk zijn.
 5. Indien andere feiten of gebeurtenissen dan de al genoemde een attentie c.q. bijzondere aandacht rechtvaardigen, wordt e.e.a. door het Dagelijks Bestuur besloten en uitgevoerd.
 6. In gevallen die niet vermeld staan in dit Huishoudelijk Reglement wordt e.e.a. door het Dagelijks Bestuur besloten.
 7. De fractie heeft haar eigen verantwoordelijkheid en staat volledig vrij om wel of geen gevolg te geven aan feiten of gebeurtenissen zoals bovenstaand genoemd.
 8. Indien de uitnodiging aan de fractie gericht is, is het een fractie aangelegenheid. Is de uitnodiging aan het secretariaat van de partij gericht dan is het een partij aangelegenheid. Aan persoonlijk gerichte uitnodigingen wordt geen gehoor gegeven.

ARCHIEF
Artikel 46

 1. Door de secretaris wordt een archief gevoerd van alle notulen, secretariële en financiële jaarverslagen, verkiezingsuitslagen etc. en van die documenten die van waardevolle betekenis zijn voor de historie van de partij.
 2. Het archief dient op tweeërlei manieren bewaard te worden:
  1. Op een met de computer vervaardigde digitale gegevensdrager.
  2. In archiefdozen alle andere documenten en correspondentiestukken die door de grootte of samenstelling niet op een digitale gegevensdrager kunnen worden overgebracht.
  3. De archiefstukken dienen door de secretaris in een vochtvrije ruimte bewaard te worden.
  4. Financiële documenten zoals oude kasboeken of jaarverslagen dienen door de penningmeester aan de secretaris te worden overhandigd.
 3. Door de secretaris wordt een database bestand gevoerd en bijgehouden van het ledenregister, met alle persoonsgegevens die door de leden beschikbaar geworden zijn met inachtneming van het gestelde in de wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

SLOTBEPALING
Artikel 47

 1. In alle gevallen waarin dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet beslist het Algemeen Bestuur van de partij.
 2. Wijzigingen of aanvullingen van het Huishoudelijk Reglement geschiedt conform artikel 39 van de Statuten.
 3. De bepalingen van dit Huishoudelijk Reglement, met inbegrip van wijzigingen treedt eerst in werking nadat het daartoe bevoegd partijorgaan deze heeft vastgesteld dan wel goedgekeurd.

Heerlen,

T.M.G.Vrolings, Voorzitter F.J.Planinšek, Secretaris

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Vul je e-mailadres in en ontvang meerdere keren per jaar onze nieuwsbrief. Zo blijf je volledig op de hoogte van Stadspartij Heerlen.

Door je aan te melden ga je akkoord het verwerken van je persoonsgegevens voor het ontvangen de nieuwsbrief.