Stadspartij Heerlen

Het Alternatief

Stadspartij Heerlen

Het Alternatief

Stadspartij Heerlen

Het Alternatief

Statuten

NAAM – ZETEL EN DUUR
Artikel 1

1. De vereniging draagt de naam: “Stadspartij Heerlen”, (voorheen bij verkorting genaamd: “G.H.N.” en vervolgens “S.H.N”), hierna te noemen de partij.

2. De Stadspartij Heerlen is opgericht op één (1) februari negentienhonderd acht en zeventig (1978).

3. De Stadspartij Heerlen is een politieke partij.

4. Zij is gevestigd in de gemeente Heerlen.

5. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

DOEL EN MIDDELEN
Artikel 2

 1. De Stadspartij Heerlen stelt zich ten doel een politiek te bedrijven waarin zij het sociale en maatschappelijke welzijn van de inwoners van Heerlen centraal stelt.
 2. Deze uitgangspunten worden nader omschreven in een door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld Programma van Uitgangspunten.
 3. De in deze doelstelling vervatte grondgedachte wordt nader uitgewerkt in het politiek programma (Verkiezingsprogramma), dat ten grondslag ligt aan alle activiteiten van de partij en haar fractie in de gemeenteraad.
 4. De partij streeft dit doel na door alle geëigende middelen die aan het doel bevorderlijk zijn aan te wenden en in het bijzonder door:
  1. Het verder ontwikkelen, verdiepen en verbreiden van de uitgangspunten en het vergroten van hun invloed op de gemeentelijke politiek;
  2. Het bevorderen van verkiezing van partijleden in de gemeenteraad;
  3. Het houden van bijeenkomsten waarbij actuele problemen besproken worden.

LIDMAATSCHAP
Artikel 3

 1. Lid van de partij kan zijn iedere Nederlander evenals iedere niet-Nederlander die Nederlands ingezetene is, die de leeftijd van zestien (16) jaar heeft bereikt en die redelijkerwijs verondersteld kan worden in te stemmen met de uitgangspunten van de partij.
 2. De partij kent verschillende vormen van lidmaatschap:
  1. Ereleden;
  2. Gewone leden;
  3. Gezinsleden;
  4. Conventleden;
  5. Aspirant leden;
  6. Donateurs.

De aard van het lidmaatschap wordt nader uitgewerkt in het huishoudelijk reglement.

 1. Het lidmaatschap van de partij is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 2. Zij die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de partij kunnen door de Algemene Ledenvergadering worden benoemd tot Erelid.

Artikel 4.

De aanmelding voor het lidmaatschap vindt rechtstreeks plaats bij het secretariaat van de partij.

Artikel 5

Gedurende een periode van zes (6) maanden na inschrijving kan een lid niet voor bestuurlijke en vertegenwoordigende functies worden gekandideerd, behoudens ontheffing door het Algemeen Bestuur en wanneer het algemeen belang van de partij ermee gediend wordt.

Artikel 6

De aanvraag tot lidmaatschap van een persoon die uit het lidmaatschap is ontzet kan niet gehonoreerd worden gedurende twee (2) jaren te rekenen vanaf de datum dat deze definitief uit het lidmaatschap is ontzet, behoudens een andersluidende beslissing van het Algemeen Bestuur.

Artikel 7

De leden zijn gehouden zich te onderwerpen aan de bepalingen in deze statuten, het huishoudelijk reglement, alle overige reglementen en andere wettige besluiten van de Algemene Ledenvergadering, het Convent en/of het Algemeen Bestuur.

Artikel 8

Ieder lid verplicht zich tot betaling van een contributie volgens de jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vast te stellen contributieregeling. Bij de vaststelling van de contributieregeling wordt rekening gehouden met de draagkracht van de leden.

Artikel 9

Het Algemeen Bestuur beslist over de toelating als lid. Een besluit tot niet-toelating kan slechts worden genomen op gronden, ontleent aan deze statuten. Op een besluit van het Algemeen Bestuur tot niet-toelating is geen beroep mogelijk.

Artikel 10

Door of namens het Algemeen Bestuur worden geen mededelingen gedaan over het lidmaatschap van de partij aan andere dan de bevoegde partijorganen. De secretaris en de penningmeester houden een register bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen echter met inachtneming van de Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens).

BEËINDIGING LIDMAATSCHAP
Artikel 11

Het lidmaatschap van de partij eindigt door:

 1. Overlijden;
 2. Opzegging door het lid;
 3. Opzegging namens de partij;
 4. Ontzetting uit het lidmaatschap.

Artikel 12

Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar, dat samenvalt met het kalenderjaar eindigt, blijft toch de jaarlijkse contributie in zijn geheel door het lid verschuldigd.

Artikel 13.

 1. Opzegging van het lidmaatschap door het lid moet schriftelijk geschieden bij het secretariaat van de partij.
 2. De opzegging dient vóór één (1) november van het lopende verenigingsjaar bij het secretariaat te zijn gemeld.
 3. Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang beëindigen binnen één (1) maand nadat hem een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, is bekend geworden of meegedeeld; het besluit is dan niet op hem van toepassing.
 4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.

Artikel 14

 1. Opzegging van het lidmaatschap namens de partij geschiedt door het Algemeen Bestuur en kan, ook lopende het kalenderjaar, met inachtneming van een termijn van ten minste vier (4) weken, plaatsvinden ingeval het lid:
  1. Ophoudt te voldoen aan de eisen aan het lidmaatschap in deze statuten gesteld;
  2. Met betaling van de aan de partij, of een met de partij gelieerde rechtspersoon verschuldigde gelden in gebreke is gebleven;
  3. Bij toelating zodanig onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt dat, naar redelijkerwijs valt aan te nemen, tot weigering zou zijn besloten indien de juiste en volledige gegevens bekend zouden zijn geweest;
  4. Zich zodanig gedraagt dat van de partij niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 2. In de in lid 1 sub a,c en d genoemde gevallen wordt niet tot opzegging overgegaan dan nadat het lid in de gelegenheid is gesteld zich te verweren.
 3. Het Dagelijks Bestuur stelt het lid schriftelijk in kennis van de opzegging onder vermelding van de gronden waarop de opzegging berust.
 4. In de in lid 1 sub a,c en d genoemde gevallen geschiedt de kennisgeving als bedoeld in het vorige lid bij aangetekend schrijven.

Artikel 15

 1. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt op voordracht van het Algemeen Bestuur wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der partij handelt, of de partij op onredelijke wijze benadeelt.
 2. De ontzetting geschiedt door het Algemeen Bestuur.
 3. De procedure tot ontzetting geschiedt conform het bepaalde in deze statuten en het huishoudelijk reglement.

Artikel 16

Zowel tegen het besluit tot opzegging van het lidmaatschap namens de partij als tegen het besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat beroep open bij de Commissie van Beroep overeenkomstig artikel 20 lid m. Het beroep is mogelijk binnen één (1) maand na de dagtekening van de kennisgeving waarin het lid het besluit als bedoeld in de eerste zin is meegedeeld.

ORGANEN VAN DE PARTIJ
Artikel 17

De organen van de partij zijn:

 1. De Algemene Ledenvergadering;
 2. Het Convent;
 3. Het Algemeen Bestuur;
 4. Het Dagelijks Bestuur.

Artikel 18

 1. De hiërarchie tussen de organen van de partij geldt volgens lid 1, sub a – d van het vorige artikel.
 2. Organisatie en werkwijze, evenals de taken en bevoegdheden van de organen worden nader geregeld in het huishoudelijk reglement.

DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 19

De Algemene Ledenvergadering van de partij is toegankelijk voor alle leden. Het stemrecht komt toe aan alle leden.

Artikel 20

 1. De Algemene Ledenvergadering heeft onder meer tot taak en is bevoegd tot:
  1. De behandeling en vaststelling van het jaarverslag;
  2. De behandeling en vaststelling van de balans en de rekening van baten en lasten, evenals de begroting;
  3. Het vaststellen van de contributieregeling en de hoogte van de contributie per lid;
  4. Het benoemen van de Kascontrolecommissie;
  5. De vaststelling van de uitslag van de schriftelijke verkiezing van de voorzitter;
  6. De benoeming van Ereleden op voorstel van het Algemeen Bestuur;
  7. De vaststelling en wijziging van de statuten, waartoe een meerderheid van tweederde is vereist;
  8. De vaststelling en wijziging van het huishoudelijk reglement, waartoe een meerderheid van tweederde is vereist;
  9. Het nemen van besluiten over onderwerpen, waarbij in de tevoren aan alle leden toegezonden agenda is opgenomen dat besluitvorming zal plaatsvinden;
  10. Zo vaak bijeen te komen als in het huishoudelijk reglement is geregeld, doch ten minste één (1) keer per jaar;
  11. De vaststelling en wijziging van het Programma van Uitgangspunten, waartoe een meerderheid van tweederde is vereist;
  12. Het benoemen, schorsen en ontslaan van bestuursleden;
  13. Op voordracht van Het Algemeen Bestuur het instellen van tijdelijke en permanente commissies niet zijnde bestuurscommissies;
  14. Het benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van de commissies bedoeld in sub m.
 2. De Algemene Ledenvergadering heeft geen bevoegdheid te besluiten over de kandidaat lijsttrekker, de samenstelling van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen en het verkiezingsprogramma.

Artikel 21

Het Dagelijks Bestuur roept de Algemene Ledenvergadering regelmatig bijeen, doch in elk geval, indien ten minste vijf (5) procent van de stemgerechtigde leden daarom verzoekt.

 1. In het huishoudelijk reglement worden nadere regels gesteld over de bijeenroeping, aankondiging, agenda, leiding van de vergadering en de wijze waarop besluiten worden genomen.
 2. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 10.
 3. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste veertien (14) dagen – de dag van de oproeping en die van de vergadering – niet meegerekend.
 4. Bij de oproeping worden de behandelende onderwerpen en de zaken waarover gestemd dient te worden vermeld.

HET CONVENT
Artikel 22

 1. Het Convent is na de Algemene Ledenvergadering het hoogste besluitvormingsorgaan binnen de partij. Het Convent ondersteunt en adviseert het politieke werk van de gemeenteraadsfractie van de partij.
 2. Het Convent stelt het door het Algemeen Bestuur voorgestelde beleid van de partij vast.
 3. Het Convent is samengesteld uit leden van de partij, zij worden op voordracht van het Algemeen Bestuur benoemd door de stemgerechtigde leden van het Convent.
 4. Alle gekozen raadsleden, wethouders, fractieassistenten, klankbordleden en de bestuursleden zijn automatisch lid van het Convent.
 5. Elk lid, uitgezonderd aspirant leden, kan lid van het Convent worden indien hij/zij te kennen geeft rechtstreeks betrokken te willen zijn bij het beleid van de partij.
 6. De benoeming tot lid van het Convent geschiedt op voordracht van het Algemeen Bestuur nadat hij/zij minimaal drie (3) opeenvolgende vergaderingen van het Convent heeft bezocht.
 7. Een lid van het Convent dat nalaat twee (2) achtervolgende jaren aan zijn financiële verplichtingen te voldoen wordt het stemrecht als Conventlid ontnomen.

Artikel 23

 1. In het jaar voorafgaande aan de gemeenteraadsverkiezingen wordt door het Convent de lijsttrekker gekozen.
 2. In het jaar voorafgaande aan de gemeenteraadsverkiezingen stelt het Convent het verkiezingsprogramma en de ontwerpkandidatenlijst vanaf nummer twee (2) op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezing vast.
 3. Het Convent kan slechts besluiten nemen over onderwerpen, waarbij in de tevoren aan alle leden van het Convent toegezonden agenda is opgenomen dat besluitvorming zal plaatsvinden.
 4. Het Dagelijks Bestuur roept de vergadering van het Convent ten minste zes (6) keer per jaar bijeen, doch in elk geval, indien ten minste vijf (5) procent van de stemgerechtigde Convent leden daarom verzoekt.
 5. Een lid van het Convent is te allen tijde bevoegd om moties, amendementen en/of beleidsvoorstellen in te dienen.

HET ALGEMEEN BESTUUR
Artikel 24

 1. Het Algemeen Bestuur bestaat uit een door de Algemene Ledenvergadering te bepalen aantal van ten minste drie (3) en ten hoogste zeven (7) personen, die door de Algemene Ledenvergadering worden gekozen.
 2. Alleen de leden van de partij kunnen tot bestuurslid worden gekozen.
 3. Aspirant leden, gekozen raadsleden, wethouders en fractieassistenten kunnen niet voor een bestuursfunctie worden gekozen.
 4. Het huishoudelijk reglement kan nadere regels geven over de wijze van het benoemen van bestuursleden.

Artikel 25

 1. Het Algemeen Bestuur is belast met leiding geven aan alle politieke en organisatorische activiteiten van en binnen de partij.
 2. Het Algemeen Bestuur heeft onder meer tot taak en is bevoegd tot:
  1. De voorbereiding van de besluitvorming en uitvoering van de besluiten van de Algemene Ledenvergadering en het Convent;
  2. De zorg voor de handhaving van deze statuten en de bijbehorende reglementen;
  3. De vaststelling van een leidraad voor het verkiezingsprogramma van de leden van de gemeenteraad;
  4. Het beleggen van partijbijeenkomsten ter behandeling van actuele politieke vraagstukken;
  5. Het uitgeven van de periodieke Nieuwsbrief en het continu actualiseren van de website van de partij;
  6. De zorg voor het beheer van alle geldmiddelen en eigendommen van de partij;
  7. Het nemen van beslissingen in spoedeisende gevallen en in alle gevallen waarin door deze statuten en de bijbehorende reglementen niet is voorzien;
  8. Het uitnodigen c.q. consulteren van externe adviseurs.
 3. Het Algemeen Bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door tijdelijke dan wel permanente commissies.
 4. Het Algemeen Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en het bezwaren van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de partij zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, mits het besluit daartoe wordt genomen met ten minste tweederde meerderheid van de Algemene Ledenvergadering. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
 5. Zijn in deze vergadering niet het vereiste tweederde aantal leden aanwezig, dan dient binnen één (1) maand, doch niet eerder dan veertien (14) dagen na voorafgaande vergadering, een tweede vergadering te worden gehouden, waarin wordt beslist met ten minste tweederde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden,
 6. Het Algemeen Bestuur is bevoegd tot:
  1. Aanvullende reglementen vast te stellen voor huishoudelijke en politieke vergaderingen, mits deze niet in strijd zijn met de statuten en het huishoudelijk reglement;
  2. De vaststelling van een meervoudige voordracht voor de verkiezing van de voorzitter door de leden van de partij.
 7. De fractievoorzitter is permanent adviseur van het Algemeen Bestuur.
  1. Hij heeft met een raadgevende stem toegang tot de vergadering van het Algemeen Bestuur en is daartoe uitgenodigd, tenzij het Algemeen Bestuur anders beslist.
  2. Het bestuur wordt permanent vertegenwoordigd door de voorzitter of een door het Algemeen Bestuur benoemd bestuurslid en fungeert als liaison naar de fractie.
  3. De vaste vertegenwoordiger van het Algemeen Bestuur heeft te allen tijde toegang tot de fractievergaderingen tenzij de fractievoorzitter beslist dat de vergadering besloten is.
  4. De vaste vertegenwoordiger heeft in deze hoedanigheid geen stemrecht in de fractievergaderingen, bij verhindering wordt hij vertegenwoordigd door zijn door het Algemeen Bestuur benoemde plaatsvervanger.
 8. Het Algemeen Bestuur heeft de verantwoordelijkheid dat in elk geval aan de Algemene Ledenvergadering worden voorgelegd:
  1. Voorstellen met betrekking tot de begroting;
  2. De jaarrekening;
  3. Voorstellen met betrekking tot de statuten en de reglementen;
  4. Voorstellen met betrekking tot het politieke programma;
  5. Voorstellen met betrekking tot de contributie.

HET DAGELIJKS BESTUUR
Artikel 26

 1. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit:
  1. De voorzitter, schriftelijk in functie gekozen door de Algemene Ledenvergadering;
  2. De secretaris en de penningmeester, gekozen door de Algemene Ledenvergadering en in functie benoemd door het Algemeen Bestuur.
 2. Het Dagelijks Bestuur kan zich te allen tijde laten bijstaan door stemhebbende en adviserende leden van de partij dan wel van externe adviseurs.

Artikel 27

 1. Het Dagelijks Bestuur heeft onder meer tot taak en is bevoegd tot:
  1. De dagelijkse leiding van alle politieke en organisatorische activiteiten van en binnen de partij;
  2. De voorbereiding van de besluitvorming en uitvoering van de besluiten van het Algemeen Bestuur;
  3. Het nemen van beslissingen in spoedeisende gevallen, waarbij het namens het Algemeen Bestuur optreedt;
  4. Het bijeenroepen van de Algemene Ledenvergadering en het Convent, hetzij schriftelijk, hetzij via email, hetzij door oproep door middel van de Nieuwsbrief, hetzij via publicatie op de website van de partij;

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP – SCHORSING
Artikel 28

 1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij/zij voor een bepaalde tijd is gekozen, kan te allen tijde door de Algemene Ledenvergadering worden ontslagen of geschorst.
  Een schorsing die niet binnen drie (3) maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier (4) jaar na zijn benoeming af, volgens een door het Algemeen Bestuur op te maken rooster van aftreden.
 3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
  1. Door het eindigen van het lidmaatschap van de partij;
  2. Door het bedanken van het bestuurslid voor de bestuursfunctie;
  3. Door aanvaarding van een zetel in de gemeenteraad;
  4. Door de benoeming tot fractieassistent;
  5. Door de benoeming tot wethouder.

Artikel 29

 1. De voorzitter van het Algemeen Bestuur wordt direct gekozen door de Algemene Ledenvergadering.
 2. Het Algemeen Bestuur wijst uit zijn midden een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.
  1. Het Algemeen Bestuur kan voor de secretaris en de penningmeester uit zijn midden een vervanger aanwijzen;
  2. Een bestuurslid kan maximaal twee (2) nevenfuncties binnen het Algemeen Bestuur bekleden;
  3. De functie van voorzitter is binnen het Algemeen Bestuur niet met een andere bestuursfunctie verenigbaar.
  4. Elke bestuurder is tegenover de partij gehouden tot een behoorlijke taakvervulling van de hem opgedragen taak, die inherent is aan de functie die het bestuurslid bekleedt.
  5. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee (2) of meer bestuurders behoort, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk terzake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
 3. Indien het aantal bestuursleden beneden het minimum van drie(3) is gedaald, blijft het Algemeen Bestuur bevoegd om zijn taak uit te voeren. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Ledenvergadering bijeen te roepen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
 4. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het Algemeen bestuur worden gegeven.

VERTEGENWOORDIGING IN RECHTE
Artikel 30

 1. De partij wordt vertegenwoordigd, behalve door alle bestuursleden samen, door twee (2) bestuurders samen waaronder de voorzitter, met dien verstande dat het Algemeen Bestuur de penningmeester kan machtigen betalingsopdrachten namens de partij te ondertekenen.
 2. Waar het betreft het tekenen van de machtiging om de kandidatenlijst onder de naam van de partij aan de verkiezingen te laten deelnemen, is bevoegd de voorzitter. De voorzitter kan deze bevoegdheid mandateren aan de secretaris van het Algemeen Bestuur.
 3. Partijfuncties zijn alle functies binnen de in dit artikel genoemde organen, evenals binnen deze statuten dan wel het huishoudelijk reglement ingestelde organen, met uitzondering van de algemene ledenvergadering.
 4. De maximale zittingstermijn in enig bestuur of orgaan van de partij is maximaal vier (4 ) jaar ongeacht de functie.

ONVERENIGBAARHEDEN
Artikel 31

 1. Uitgesloten is de cumulatie van politieke functies, partijfuncties en/of maatschappelijke functies die het aanzien van het politieke ambt of van de partij schaadt, doordat de cumulatie tot een belangenverstrengeling leidt die de integriteit van de politieke besluitvorming aantast of tot een zodanige belasting van de betrokken persoon leidt, dat in redelijkheid geen behoorlijke vervulling van de politieke functie en/of partijfunctie is te verwachten.
 2. Overige onverenigbaarheden met betrekking tot het lidmaatschap van vertegenwoordigende lichamen en bestuursfuncties binnen de partij worden bij huishoudelijk reglement geregeld.

GELDMIDDELEN
Artikel 32

 1. De geldmiddelen van de partij bestaan uit:
  1. Contributies;
  2. Rente van belegde gelden;
  3. Schenkingen;
  4. Erfstellingen, met dien verstande dat erfstellingen niet anders kunnen worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving en legaten;
  5. Donaties;
  6. Subsidies van overheidswege;
  7. Alle overige baten.
 2. Het Algemeen Bestuur weigert een financiële bijdrage wanneer, naar inzicht van de meerderheid van het Algemeen Bestuur, daardoor de politieke onafhankelijkheid van de partij in gevaar kan worden gebracht.
 3. Voor het aanvaarden van de in lid 1 sub c. en e. bedoelde geldmiddelen wordt het beleid bepaald door het Algemeen Bestuur.

JAARVERSLAG – REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 33

 1. Het boekjaar van de partij is gelijk aan het kalenderjaar.
 2. Het Algemeen Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de partij zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 3. Het Algemeen Bestuur brengt op een Algemene Ledenvergadering binnen zes (6)maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene Ledenvergadering, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de partij en het gevoerde beleid.
  1. Het Algemeen Bestuur legt de balans, de staat van baten en lasten en de begroting met een toelichting ter goedkeuring aan de Algemene Ledenvergadering over;
  2. Deze stukken worden ondertekend door het Dagelijks Bestuur; ontbreekt ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt;
  3. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders vorderen dat zij deze verplichting nakomen.
 4. De Algemene Ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een Kascontrolecommissie van ten minste twee (2) personen, die geen deel mogen uitmaken van het Algemeen Bestuur.
  1. Het Algemeen Bestuur stelt een rooster van aftreden op waarbij elk jaar het langst zittende lid van de Kascontrolecommissie aftreedt en vervangen wordt.
  2. De Kascontrolecommissie is belast met het financiële toezicht op het Algemeen Bestuur;
  3. De Kascontrolecommissie heeft geen zeggenschap terzake het beleid;
  4. De Kascontrolecommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten met toelichting en brengt aan de Algemene Ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit;
  5. Zij adviseert het Algemeen Bestuur over belangrijke financiële aangelegenheden.
 5. Het Algemeen Bestuur is verplicht aan de Kascontrolecommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der partij te geven.
 6. De Algemene Ledenvergadering verleent aan de penningmeester, al of niet voorwaardelijk, décharge over het gevoerde beheer, zoals een en ander nader is geregeld in het huishoudelijk reglement. De Algemene Ledenvergadering gaat hiertoe niet eerder over dan nadat de Kascontrolecommissie, aan wie het financiële toezicht op het Algemeen Bestuur is opgedragen, daarover heeft gerapporteerd.
 7. Het Algemeen Bestuur is verplicht alle financiële bescheiden zeven jaar te bewaren.

TOEGANG EN STEMRECHT
Artikel 34

 1. Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben alle leden van de partij.
  Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden, met dien verstande, dat een geschorst lid toegang heeft tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en bevoegd is daarover het woord te voeren.
 2. Over de toelating van andere dan de in lid 1 van dit artikel bedoelde personen beslist het Algemeen Bestuur.
 3. Ieder lid dat niet geschorst is – met uitzondering van de Aspirant leden – heeft één (1) stem.
 4. Een lid kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een daartoe schriftelijk gemachtigd lid van de partij.
  Een lid van de partij kan slechts als gevolmachtigde van één ander lid optreden.

VOORZITTERSCHAP – NOTULEN
Artikel 35

 1. De Algemene Ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter of zijn plaatsvervanger.
  1. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een der andere bestuursleden – door het Algemeen Bestuur aan te wijzen – als voorzitter op.
  2. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de Algemene Ledenvergadering daarin zelf.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend.
 3. De inhoud van de notulen wordt ter goedkeuring aan de leden voorgelegd.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 36

 1. Het in de Algemene Ledenvergadering en de vergadering van het Convent uitgesproken oordeel van de voorzitter over de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats indien:
  1. De meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt;
  2. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de Algemene Ledenvergadering en van het Convent genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, of ingeval van een bindende voordracht, wordt een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten gehouden.
  1. Heeft dan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee (2) personen is gestemd en de stemmen staken.
  2. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorgaande stemming is gestemd, echter uitgezonderd de persoon op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.
  3. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.
  4. Ingeval bij een stemming tussen twee (2) personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
 6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet betreffende de verkiezing van personen, dan is het verworpen.
 7. Stemmen over personen geschiedt altijd schriftelijk, alle andere stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
 8. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het Algemeen Bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de Algemene Ledenvergadering c.q. Convent vergadering.
 9. Zolang in een Algemene Ledenvergadering vijftien (15) procent en in een Convent vergadering vijfentwintig (25) procent van alle stemgerechtigde leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, over alle aan de orde komende onderwerpen.

DE COMMISSIES VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 37

 1. Voorzover niet tredend in de bevoegdheden van de organen genoemd in artikel 17, kan de Algemene Ledenvergadering op elk niveau commissies dan wel advies- en/of overlegraden instellen ter uitvoering van de door het Algemeen Bestuur nader omschreven opdrachten.
 2. De Algemene Ledenvergadering stelt in elk geval een Kascontrolecommissie in.
 3. Samenstelling, bevoegdheden en verplichtingen van de commissies van de Algemene Ledenvergadering worden geregeld in het huishoudelijk reglement dan wel in een instellingsbesluit.
 4. Ten aanzien van de duur van het lidmaatschap van deze commissies kan niet worden geregeld dat deze de termijn van drie (3) jaren overschrijdt, met uitzondering van de mogelijkheid van de eenmalige aansluitende herverkiezing.

KANDIDAATSTELLING EN INTERNE VERKIEZINGEN
Artikel 38

 1. Het lidmaatschap van de partij is vereist om kandidaat te staan voor en de partij te vertegenwoordigen in de gemeenteraad en is tevens vereist om kandidaat te staan voor en lid te zijn van enig bestuursorgaan binnen de partij.
 2. Leden, die voor enige partijfunctie binnen de partij of namens de partij voor een lidmaatschap van de gemeenteraad in aanmerking wensen te komen, moeten een door het Algemeen Bestuur opgestelde verklaring ondertekenen, waaruit blijkt dat zij niet betrokken zijn geweest bij handelingen, uitingen of voorvallen, waaruit een fascistische of racistische gezindheid blijkt.
 3. De in het tweede lid bedoelde leden moeten:
  1. Gedurende zes (6) maanden voor de sluiting van de interne kandidaatstelling gewoon lid zijn van de partij;
  2. Uiterlijk bij sluiting van de kandidaatstelling aan de financiële verplichtingen tegenover de partij te hebben voldaan.
 4. Het Algemeen Bestuur kan dispensatie verlenen van de in dit lid genoemde lidmaatschapstermijnen.
 5. Van kandidaten voor de gemeenteraad wordt verwacht dat zij verklaren bereid te zijn een van toepassing zijnde financiële afdrachtregeling toe te passen.
 6. Overige vereisten ter zake lidmaatschapstermijnen bij kandidaatstellingen worden geregeld in het reglement verkiezingen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 39

 1. De Algemene Ledenvergadering stelt het huishoudelijk reglement vast, dat gewijzigd kan worden door een besluit van de Algemene Ledenvergadering, genomen met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de statuten.
  1. Bevoegdheden, die de statuten verlenen, worden nader uitgewerkt in het huishoudelijk reglement.
  2. Slechts die reglementen, die bij of krachtens deze statuten dan wel bij of krachtens het huishoudelijk reglement kunnen worden vastgesteld door enig partijorgaan, behoren tot de reglementen van de partij en hebben als zodanig rechtskracht binnen de partij.
 3. In gevallen waarin de statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien en in spoedeisende gevallen beslist het Algemeen Bestuur, onverminderd zijn verantwoordelijkheid tegenover de Algemene Ledenvergadering en het Convent.

Artikel 40

 1. Het huishoudelijk reglement bevat regels betreffende de organisatie van de partij, met als uitgangspunten:
  1. Open kandidaatstelling, directe verkiezing van personen in partijfuncties, beperkte herkiesbaarheid in dezelfde partijfunctie en beperkte mogelijkheid om gelijktijdig meer dan één partijfunctie te bekleden;
  2. Openbaarheid van vergaderingen en vergaderstukken; in het huishoudelijk reglement kan worden geregeld onder welke omstandigheden vergaderingen besloten kunnen zijn en wanneer bestuursstukken niet of beperkt openbaar zijn; alle overige vergaderingen kunnen niet besloten worden verklaard;
  3. Dat alle ter vergadering aanwezige stemgerechtigde leden slechts één stem mogen uitbrengen;
  4. Vaststelling van de kandidatenlijst voor de gemeenteraad via directe en geheime verkiezing door alle terzake stemgerechtigde leden van het Convent;
  5. Dat besluiten, tenzij anders wordt vermeld, worden genomen met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen;
  6. Dat bepaalde besluiten aan een ledenraadpleging zullen worden onderworpen.

WIJZIGING VAN DE STATUTEN
Artikel 41

 1. Wijziging van deze statuten is alleen mogelijk door een besluit van de Algemene Ledenvergadering waarin ten minste vijftig (50) procent van de stemgerechtigde leden bijeen is.
 2. Voor wijziging van artikel 41 eerste lid, is een twee derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen noodzakelijk.
 3. Een wijziging treedt niet eerder in werking, dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
 4. Het Algemeen Bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister

ONTBINDING VAN DE PARTIJ
Artikel 42

 1. Een besluit tot ontbinding van de partij wordt door de Algemene Ledenvergadering waarin ten minste vijftig procent van de stemgerechtigde leden bijeen is, genomen met twee derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 2. Het ontbindingsbesluit geeft aan een eventueel liquidatiesaldo een met het doel van de partij strokende bestemming.
 3. Bij ontbinding geschiedt de liquidatie door het Algemeen Bestuur.

QUORUM BIJ WIJZIGING VAN DE STATUTEN OF ONTBINDING VAN DE PARTIJ
Artikel 43

 1. Een besluit als bedoeld in artikel 41 of artikel 42 kan alleen worden genomen indien de Algemene Ledenvergadering is bijeengeroepen met de mededeling dat daar een dergelijk besluit zal worden voorgesteld.
 2. Indien aan de quorumvereisten bij de Algemene Ledenvergadering niet wordt voldaan, wordt in het geval van artikel 41 de besluitvorming verdaagd naar een eerstvolgende Algemene Ledenvergadering en in het geval van artikel 42 op een termijn van dertig (30) dagen een nieuwe Algemene Ledenvergadering uitgeschreven met dezelfde agenda, waarbij aan de stemgerechtigde leden wordt gemeld dat het vereiste quorum dan niet aanwezig behoeft te zijn voor het nemen van rechtsgeldige beslissingen.
 3. De termijn voor bijeenroeping tot een zodanige Algemene Ledenvergadering bedraagt ten minste dertig (30) dagen, onder bijvoeging van het betreffende voorstel.
 4. De letterlijke tekst van het voorstel tot wijziging van de statuten of huishoudelijk reglement of tot ontbinding der partij wordt:
  1. Ten minste veertien (14) dagen voor de Algemene Ledenvergadering via de Nieuwsbrief en op de website van de partij gepubliceerd en;
  2. Op de Algemene Ledenvergadering aan de leden beschikbaar gesteld.

SLOTBEPALING
ARTIKEL 44

In alle gevallen waarin deze statuten, het huishoudelijk reglement en/of andere reglementen niet voorzien, beslist het Algemeen Bestuur, voorzover het de organen betreft.

INWERKINGTREDING
ARTIKEL 45

De bepalingen van statuten en reglementen, met inbegrip van wijzigingen, treden eerst in werking nadat het daartoe bevoegde partijorgaan deze heeft vastgesteld dan wel goedgekeurd en, voorzover het statuten of wijzigingen daarvan betreft, nadat hiervan notariële akte is opgemaakt.

Heerlen,

T.M.G.Vrolings, Voorzitter, F.J.Planinšek, Secretaris,

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Vul je e-mailadres in en ontvang meerdere keren per jaar onze nieuwsbrief. Zo blijf je volledig op de hoogte van Stadspartij Heerlen.

Door je aan te melden ga je akkoord het verwerken van je persoonsgegevens voor het ontvangen de nieuwsbrief.